Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

UMOWA ZLECENIA

UMOWA ZLECENIA

zawarta dnia ……………………………

w ……………………………………….

pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Zleceniodawcą , a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania  czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

§ 3

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości ………………………………..zł.

2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………                                               ………………………………

Zleceniobiorca                                                                   Zleceniodawca