Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

UMOWA O PRACĘ

………………………………………………. ……………………………………

(pracodawca oraz jego siedziba lub (miejscowość i data)

miejsce zamieszkania)

…………………………………..

(numer REGON-PKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ………………………………………………………………………………….

(data zawarcia umowy)

między …………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a …………….…………………………………………..……………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania – adres do korespondencji)

na ………………………………………………………………………………………………..

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj pracy…………………………………………….………………………..

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy ……..………………………………………….………………

3) wymiar czasu pracy…………………………………………………………………..………

4) wynagrodzenie ………………………………………………………………………………

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………

6) termin rozpoczęcia pracy……………………….………………………………………….

7) ………………………………………………………………………………………………..

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których

przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy……………………………………..………….

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu

pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających

zawarcie umowy o pracę na czas określony **)

……………………………… ….……..…………………………………

(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.