Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Kara upomnienia, nagany, pieniężna*

…………………………………………

…………………………………………

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)   

Znak sprawy …………………….                                              

Pan(i)                                              

…………………………………………………                                               …………………………………………………                                                                                       (adres)

Na podstawie art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                    

(podać rodzaj kary) za ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)   Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. …………………………………………. (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu).

*) niepotrzebne skreślić

**) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego