Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

………………………………………… (miejscowość, data)                                 ………………………………………….. (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)

Znak sprawy …………………….                                              

Pan(i)                                              

…………………………………………………                                               …………………………………………………                                                                                       (adres)

Na podstawie art. 108* Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………      

……………………………………………………………………………………………………………                                                  

(podać rodzaj kary) za …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)  

Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

*) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego