Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

JAK ZATRUDNIĆ KIEROWCĘ

Kierowcy są grupą zawodową, której kwalifikacje, czas pracy i wymagania zdrowotne regulują przepisy szczególne.

Pracodawca zatrudniający kierowców powinien uwzględniać przepisy Kodeksu pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie, regulujące m.in. sprawy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych itp. Są one identyczne lub bardzo zbliżone dla wszystkich pracowników. W przypadku kierowców zatrudnionych w placówkach oświaty należy pamiętać jeszcze o przepisach szczególnych obowiązujących w sferze, w której dana szkoła funkcjonuje (samorządowa, państwowa, prywatna).

Jednocześnie każdy z tych pracodawców musi mieć na uwadze regulacje zawarte w ustawach:

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088; ostatnia zmiana w Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1497),

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 i z 2005 r. Nr 180, poz. 1497).

Z art. 4 pierwszej z przywołanych ustaw wynika, że przewozy

wykonywane autobusami szkolnymi są zaliczane do tzw. niezarobkowego przewozu drogowego i należy wobec nich stosować niektóre jej przepisy, dotyczące m.in. kwalifikacji kierowców i obowiązków ich pracodawców.

Druga ustawa szczegółowo reguluje czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i konkretyzuje obowiązki pracodawców wykonujących przewozy drogowe. W art. 4 ustawa ta stanowi, że tylko w zakresie w niej nieuregulowanym stosowane są przepisy Kodeksu pracy. Oznacza to konieczność dokładnego poznania przez pracodawców i ich służby regulacji zawartych w ustawie o czasie pracy kierowców i odwoływania się do Kodeksu pracy dopiero w drugiej kolejności.

Poza wymienionymi ustawami, pracodawcy muszą tu jeszcze pamiętać o wymaganiach zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. Nr 230, poz. 2303). Obejmują one m.in. konieczność: wystawiania kierowcom zaświadczeń o zatrudnieniu i spełnianiu wymagań co do stanu zdrowia i kwalifikacji, prowadzenia dla każdego kierowcy odrębnej dokumentacji zawierającej informacje o kierowcy i pojeździe, prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy itp.

Transport-opodatkowanie transportu i usług spedycyjnych

 Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki, pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne. Książka stanowi praktyczny i rzeczowy poradnik ilustrowany przykładami zdarzeń gospodarczych, który w przystępny sposób omawia zagadnienia.