Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Wzór wniosku osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

…………………………………………………..                                  ……………………., dnia ……………. r.

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

zam.…………………………………………………..

[ulica/miejscowość i nr domu/mieszkania]

……………………………………………………

[kod pocztowy, miejscowość]

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy/Filia w

/adres/

Zgodnie z art. 2a ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej w celu utworzenia gospodarstwa rodzinnego.

Przedmiotem nabycia będzie nieruchomość rolna położona na terenie wsi ……………………….. obrębu ………………………………………. gmina ……………………………………. powiat ………………………………. stanowiąca działki[1]:

– nr …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)[2],

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

– nr  …………….. o powierzchni ………… ha (w tym użytków rolnych ………………)2,

dla których Sąd Rejonowy w …………………………… prowadzi księgi wieczyste o nr: …………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane zbywcy nieruchomości:

– imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….

– miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………….

– adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………..

– podpis zbywcy nieruchomości rolnej…………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji Wnioskodawcy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, iż świadomy jestem, iż podane informacje oraz załączone dokumenty stanowią podstawę wydania decyzji administracyjnej. Tym samym w przypadku kiedy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazałyby się fałszywe, decyzja podlega rygorowi art. 145 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego[3]

Ponadto oświadczam, że znany mi jest zapis art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z  późn. zm.), zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty jest nieważne.

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek)

W załączeniu przedkładam (należy wymienić rzeczywiście przedkładane dokumenty)

1. dane z ewidencji gruntów i budynków dotyczące oznaczenia zbywanej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów),

2. numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona w wersji elektronicznej) lub odpis

z księgi wieczystej lub inny tytuł potwierdzający prawo własności do nieruchomości  (wskazać jaki),

3. aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

4. informację o obciążeniach nieruchomości (w przypadku, gdy oświadczono,

że nieruchomość jest obciążona – należy dokładnie opisać rodzaj obciążenia, np. hipoteka, tytuł egzekucyjny, ograniczone prawo rzeczowe lub zobowiązaniowe, w tym prawo najmu, dzierżawy, dożywocia itp. i dołączyć kopię umowy lub innego dokumentu ustanawiającego obciążenie),

5. dokumenty potwierdzające, że nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (mogą to być np.: oświadczenie nabywcy zawierające m. in. założenia do prowadzenia działalności rolniczej – wskazane byłoby dołączenie informacji o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu działalności rolniczej, opinii/akceptacji ODR w powyższym zakresie, opinii organizacji społeczno-zawodowej rolników, w tym izby rolniczej, inne),

6. oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych (będących przedmiotem własności, współwłasności, współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy) oraz że w wyniku nabycia nie przekroczy 300 ha użytków rolnych,

7. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy [4] albo urzędowo poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego udzielenie, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pomocy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął [4],

8. zaświadczenie wydane przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta

o posiadanym stażu pracy w rolnictwie [4] lub zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników [3] (w przypadku braku wykształcenia rolniczego),

9. oświadczenie nabywcy, że zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego,

10.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa- Dzielnica Śródmieście- Wydział Budżetowo- księgowy (Warszawa ul. Nowogrodzka 43) 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem „opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości…”,

11. oryginał/kopię potwierdzoną urzędowo [4] pełnomocnictwa ( wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

12. inne dokumenty (należy wymienić) : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………

Podpis

4 niepotrzebne skreślić

[1] Należy wymienić wszystkie działki wchodzące w skład nabywanej nieruchomości podając powierzchnię użytków rolnych.

[2] Użytki rolne to: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami

[3] Art. 145 § 1 pkt. 1 W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.