Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

UMOWA SPRZEDAŻY AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

zawarta dnia ……………………………………..w ………………………………………………………, pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Kupującym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż praw autorskich do programu komputerowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego prawa autorskie do programu komputerowego wymienionego w §1.

§ 3.

Sprzedający oświadcza, że jest jedynym autorem programu komputerowego wymienionego w §1oraz, że program jest wolny od wad i obciążeń prawnych.

§ 4.

Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedającemu………………………………………..złotych.

§ 5.

Datę przejęcia programu przez Kupującego ustalono na dzień …………………………………………..

§ 6.

Kupujący …………………………..przenieść prawa autorskie do wymienionego w § 1. programu komputerowego na osoby trzecie.

§ 7.

Sprzedający przenosi prawa autorskie do programu wymienionego w § 1. na rzecz Kupującego z chwilą podpisania niniejszej umowy.

§ 8.

Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania pełnej tajemnicy na temat zawartej umowy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron.

§ 10.

W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi i Prawa Autorskiego.

§ 11.

Wszelkie spory wynikłe na gruncie stosowania niniejszej umowy zostaną poddane rozpatrzeniu przez …………………………………………………………………………………………

§ 12.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…………………………………………….                                      ……………………………………………..

                 Kupujący :                                                              Sprzedający :