Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości …………………………………zł . Zapłata nastąpi w następujący sposób …………………………………………………………………………..

§ 3

Sprzedawca dostarczy towar do magazynu Kupującego. Koszty transportu ponosi …………………………………………………………………………………………………………………

O dostawie towaru Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Kupującego z ………….. dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Towar będzie opakowany w …………………………………………………………………………………………..

§ 5

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania sprzedanych mu rzeczy w ciągu …………….. dni od daty ich odbioru. W wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu …………………………. dni od momentu jej otrzymania.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………                                                      ……………………………………………

Sprzedawca                                                                                        Kupujący