Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Kupującym

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………….

§1

1.      Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ……………………m2położonej w …………………………………..opisanej w księdze wieczystej …………………………………. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………………………………- Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.      Sprzedający oświadcza że, działka – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ………………………………………………

3.      Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ……………………………………………………..

§3

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na …………………….. (słownie: …………………………………………………………..) zł

§4

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ……………………………………… (słownie: ……………………………………….) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.

§5

1.      W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości

2.      W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

§6

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ……………………………………..

§7

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………                                                             ……………………………………

      (Sprzedający)                                                                                (Kupujący)