Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY – RĘKOJMIA

…………………….., dnia …………………

Adresat:…………………………………..

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłamy projekt umowy kupna-sprzedaży opracowany zgodnie z naszymi ustaleniami z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie swoich uwag..

UMOWA

W dniu ………………………, w ………………, pomiędzy ……………………….. zwanym dalej Sprzedawcą, a ……………. zwanym dalej Kupującym została sporządzona i podpisana następująca umowa:

Sprzedawca zobowiązuje się, że do dnia ……………. dostarczy Kupującemu następujący towar:

Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty ceny.

Wynagrodzenie za towar strony ustalają w wysokości………………………………… PLN.

4. Strony ustalają, że towar zostanie wydany Kupującemu dopiero po stwierdzeniu przez niego, że jest on zgodny z zamówieniem.

5. Kupujący zapłaci cenę za towar w dniu i miejscu jego odbioru w ……………………………………..

6. Sprzedawca odpowiada za utratę i wszelkie uszkodzenia towaru do czasu odebrania go przez Kupującego.

7. Sprzedawca oświadcza, że towar wolny jest od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie istnieją ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia osób trzecich podważających wiarygodność niniejszej umowy.

9. Kupujący posiada prawo do zbadania dostarczonego towaru i poinformowania Sprzedawcy w terminie …………………. dni roboczych o stwierdzonych wadach, ubytkach  lub uszkodzeniach. W przypadku nie zgłoszenia ich, uważa się, że towar został odebrany bez zastrzeżeń.

10. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca:                                                           Kupujący: