Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU

…………….., dnia …………………….

  Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: …………..

 Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.   Dnia…………………………. Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów

zmiany dokumentu zwanego „Umową zasadniczą”, regulującą najem ……………………. (przedmiot najmu). Wynajmujący i Najemca uzgadniają, że umowa zasadnicza ulega uzupełnieniu, a jej termin obowiązywania – przedłużeniu. Obie strony zgadzają się na następujące przedłużenie i uzupełnienie umowy zasadniczej: obowiązywanie tej umowy będzie kontynuowane w okresie …………………….. Najemca opłacał będzie czynsz w wysokości ……………… zł, wraz z należnymi opłatami za każdy miesiąc w okresie ważności niniejszej umowy, tj. od dnia …………………. do dnia …………………….. Najemca oświadcza, że za realizację płatności wynikających z niniejszej umowy czyni odpowiedzialnym …………………… (stanowisko), z którym należy się kontaktować w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w płatności. Pozostałe postanowienia umowy najmu pozostają bez zmian.          Wynajmujący: ………………………                            Najemca: ……………………… (podpis, pełniona funkcja)                                                    (podpis, pełniona funkcja)