Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego

(imię i nazwisko) …………………………………………

…………………………………..                                     ………………………………..

(tytuł i stopień naukowy)      (data złożenia oświadczenia)                                                                                                                   

…………………………………..

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że od………….…………………..jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie*

w………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba uczelni)

na podstawie mianowania / umowy o pracę* w pełnym / niepełnym* wymiarze czasu pracy,

a Uczelnia jest / będzie moim podstawowym / dodatkowym* miejscem zatrudnienia.

Wyrażam zgodę na wliczenie mnie do minimum kadrowego studiów ………………………..

(poziom studiów)

na kierunku…………………………………prowadzonym/ tworzonym w tej Uczelni na / w ………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)

Ponadto oświadczam, że nie jestem dotychczas zaliczany do minimum kadrowego / jestem

zaliczony do minimum kadrowego:*

1) na poziomie studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich*

w……………………………………………………………………………………………….

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku……………………,

2) na poziomie studiów pierwszego stopnia w

………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i siedziba uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej)

na kierunku……………………

Ponadto wyraziłem zgodę na zaliczenie mnie do minimum kadrowego studiów……………….

(poziom studiów)

kierunku………., o utworzenie którego ubiega się…………………………………………………….

(nazwa i siedziba uczelni)

W przypadku zaliczenia mnie do minimum kadrowego, którego dotyczy niniejsza zgoda,

zobowiązuję się do rezygnacji z minimum kadrowego, o którym mowa w pkt………

i powiadomienia o tym rektora wymienionej w tym punkcie uczelni.1

………………………………….

(podpis składającego oświadczenie)

1 Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz,1365, z późn. zm.) nauczyciel akademicki

może być zaliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum studiów drugiego stopnia lub

jednolitych magisterskich.

*niewłaściwe skreślić