Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

zawarta dnia …………………. (data zawarcia umowy) w …………………………… (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:

………………………………………………. (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w …………………………. (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer…………………………………. (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez …………………… (organ wydający dowód osobisty) z datą ważności do ……………………………. (data ważności) numer PESEL ……………………………………… (numer PESEL) numer NIP …………………………….. (numer NIP)

zwanym dalej Sprzedającym,

a

………………………………………………. (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w …………………………. (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer…………………………………. (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez …………………… (organ wydający dowód osobisty) z datą ważności do ……………………………. (data ważności) numer PESEL ……………………………………… (numer PESEL) numer NIP …………………………….. (numer NIP)

zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(przedmiot umowy i jego opis)

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości…………………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) złotych.

§ 3

Zapłata ceny nastąpi w dniu wydania towaru na rachunek Sprzedającego numer …………………………………………………. (numer rachunku bankowego).

§ 4


  1. Określony w § 1 przedmiot sprzedaży zostanie wydany Kupującemu w dni ………………………. (data dzienna) w sposób określony w § 4 pkt. 2.
  2. Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży poprzez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (sposób wydania towaru).

§ 5


  1. Kupujący zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży. Strony stwierdzają, że przedmiot sprzedaży …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (opis stanu przedmiotu sprzedaży, jego właściwości, istniejących i stwierdzonych przez strony wad).
  2. Sprzedający nie odpowiada względem Kupującemu z przepisów dotyczących rękojmi sprzedanej rzeczy w odniesieniu do wad stwierdzonych w § 5 pkt. 1.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………. ………………………………………….

Sprzedający: Kupujący: