Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

Umowa spedycji wzór

zawarta w…………………………………….. dnia  ………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Spedytorem.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy  są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie …………………………………………………………..

§ 2

Zakres świadczonych przez Spedytora usług Spedycyjnych obejmować będzie całokształt usług związanych z przewozem towarów należących do Zleceniodawcy a w szczególności do: 1.      Dokonania czynności przygotowujących przesyłkę do przewozu  tj. do należytego jej opakowania, zważenia, przeliczenie oraz oznakowania. 2.      Dostarczenia przesyłki do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę. 3.      Sporządzenia dokumentów przewozowych. 4.      Dokonania przewozu. 5.      Ubezpieczenia przesyłki na okres przewozu. 6.      Składowania przesyłek.

§ 3

1. Wykonanie usług spedycyjnych następować będzie na podstawie pisemnego zlecenia spedycyjnego. Wzór zlecenia spedycyjnego określa załącznik nr 1.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany zlecać Spedytorowi wykonanie usług spedycyjnych na formularzu zlecenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Spedytor może odmówić wykonania usług spedycyjnych, chyba że Zleceniodawca potwierdzi zlecenie na formularzu.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu Spedytorowi wszelkich wydatków poniesionych w związku z wykonaniem zlecenia spedycyjnego oraz zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

1. Za wykonane usługi spedycyjne Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa taryfa Spedytora.

2. Taryfa Spedytora obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. Taryfa określa zasady zmiany jej wysokości.