Szukasz czegoś dla siebie?! - DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA NEVATIS.PL!

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

Jeśli interesują was przepisy w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego gorąco polecamy sprawdzić stronę www.sprzedazspolki.org

…………………………………………                                                   …………………………………..         (Pieczęć pracodawcy)                                                                                               (miejscowość , data) …………………………………………… numer REGON – EKD

Umowa o pracę członka zarządu spółki

 zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… za miesiąc płatne z dołu do …………………… dnia każdego miesiąca.

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia …………………………………………………………………………………. .

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

……………………………………                                    ……………………………………

(podpis pracownika)                          (pieczęć i podpis pracodawcy  lub

osoby uprawnionej do działania w jego imieniu)

Jeśli jesteście zainteresowani tematami prawnymi, z zakresu spółek lub prawa handlowego polecamy wam inne artykuły na te tematy: