Miejscowość … , dnia …

Imię i nazwisko ….

00-000 …

Nazwa ubezpieczyciela 

00-000 …

 

Powiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Spełniając obowiązek nałożony na mnie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) niniejszym informuję, że w dniu …………………….. sprzedałem swój samochód marki ………………………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………..

Panu … (imię  i nazwisko) legitymującej się:

– dowodem osobistym o nr ………………………………wydanym przez …………………………………………………………………………………………………

– PESEL ……………………………..…,

która zamieszkuje w …rzy ul. …, 00-000 … .

Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży przekazałem Panu … dokument ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) z okresem ubezpieczenia od ………………………………….. do ………………………………….. o numerze i serii …………………………………….

Tym samym, zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w dniu …………………………….. pomiędzy XYZ (ubezpieczyciel)  a mną przechodzą na Pana … .

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge