UMOWA ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Zawarta dnia …………………………………….. w ……………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………….. legitymującym się ……………………………………………. wydanym przez ………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………………… legitymującym się ………………………………………… wydanym przez ………………………………………

§ 1.

………………………………………………………………………………… oświadcza, iż jest wspólnikiem Spółki ……………………………… z siedzibą w ……………………………….. wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w ………………………………. RHB …………………………. . Z tytułu uczestnictwa w Spółce przysługuje mu …………………………………… udziałów o wartości ………………………………… zł każdy.

§ 2.

 ………………………………………………………………………………………. oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa w § 1, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.

§ 3.

………………………………………………………………………………………………………………….. sprzedaje, a …………………………………………………………………………………………………………………………. kupuje …………………………………………………. udziałów za łączną kwotę ………………………………………. zł

§ 4.

Cena nabycia zostanie uiszczona w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 5.

O przejściu udziałów Spółkę zawiadomi ………………………………………………………………………….

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego. ………………………………………….                                           …………………………………….             Sprzedawca                                                                             Kupujący

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *