………, dnia ……. r.

 Sąd Okręgowy w ……………….. Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sądu Rejonowego w …………….    Powód: …………….. …………………… Wpis do ewidencji ……………………   Pozwany: ……………….. ……………………    Sgn. akt ………………  Wartość przedmiotu zaskarżenia: ………….. zł.

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego

…………….. zawarte w pkt … wyroku z dnia …………… r., sgn. akt …………….

  Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego w …………… o

kosztach procesowych, zawarte w powyższym wyroku, doręczonym w dniu …………. r., i wnoszę : 1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie ……….. zł 2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych,  

Uzasadnienie

  Sąd Rejonowy w ……… wyrokiem z dnia ……………… r. rozstrzygnął spór o zapłatę należności za transport i z dochodzonej przez powoda kwoty ………. zł  zasądził kwotę ………… zł a koszty postępowania zniósł wzajemnie. Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił faktu, że zasądzoną na rzecz powoda kwotę strony ustaliły w czasie sporu, dokonując wspólnie obrachunku należności za usługi transportowe. Przepis art. 100 k.p.c. stanowi, że sąd może kosztami procesu obciążyć jedną ze stron w przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie należnej sumy zależało od wzajemnego obrachunku. Wobec powyższego zażalenie jest uzasadnione.    …………………………..               podpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *