…….………….., dnia ………………………..

 

ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorcy)
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres przedsiębiorcy – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr lokalu)

3. Adres zakładu głównego/siedziby: …………………………………………………………………………………….
(adres)

4. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
(określenie przedmiotu działalności faktycznie podejmowanej)
1) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
2) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
3) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
4) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5) SYMBOL:…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce wykonywania działalności: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Data rozpoczęcia działalności: …………………………………………………………………………………………
7. Numer, data i miejsce wydania dowodu osobistego: ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Numer ewidencyjny PESEL ……………………………………………………………………………………………..
9. Numer identyfikacji podatkowej NIP ……………………………………………………………………………….

 
……………………………………………..                               ………………………………………………….
(podpis przyjmującego zgłoszenie)                                              (podpis zgłaszającego)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *