………………, ………………

………….. firma ……………….      firma    

 

NOTA OBCIĄŻENIOWA nr ………..

  Niniejszym obciążamy Państwa kwotą ……………………… zł (słownie: …………………………………. ……………………………….. zł ……………… gr.) z tytułu

nie wywiązania się z § 5 pkt 2 umowy usług handlowych zawartej w dniu ……………………… r. Informujemy, iż powyższa kwota zostanie potrącona z płatności za usługę handlową określoną w § 2 wspomnianej umowy. ……………………………………….                                                   ……………………………………………… (pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                                               (czytelny podpis osoby  uprawnionej do do wystawienia noty obciążeniowej)                                                                                    do odebrania  noty obciążeniowej)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge