Warszawa, dnia ……. roku

Jan Kowalski

Belwederska 7/1

00-902 Warszawa

XYZ

Windykacja sp. z o.o.

Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………. roku, stanowiące wezwanie do zapłaty wierzytelności w postaci zaległej raty składki z tytułu zawartej w dniu 1 stycznia 2004 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pragnę oświadczyć, iż nie spełnię żądanego ode mnie świadczenia w wysokości, w sposób i w terminie przez Państwa wskazanym.

Jak wynika z treści Państwa pisma i załączonych do nich dokumentów, w ………. roku została zawarta umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów z XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Strony umowy postanowiły, że składka za udzielona ochronę ubezpieczeniową zostanie zapłacona w dwóch równych ratach, z czego termin wymagalności został oznaczony na dzień …………………., drugiej zaś na dzień …………….  W dniu ………….. Państwa spółka nabyła od ubezpieczyciela wierzytelność w postaci zaległej raty składki z przedmiotowej umowy wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu ……………. otrzymałem od Państwa wezwanie do zapłaty wierzytelności w wysokości ……….

Bezspornym jest fakt, że II rata składki z tytułu przedmiotowej umowy OC nie została przeze mnie zapłacona. Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie zaś z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. Tak więc Państwa wezwanie dotyczy spełnienia świadczenia, którego termin wymagalności nastąpił w dniu ………….(np. 30 czerwca 2004 r.), a jego przedawnienie nastąpiło w dniu …………(np. 30 czerwca 2007 roku). W związku z powyższym nie widzę podstaw do zapłaty żądanej raty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jednocześnie pragnę oświadczyć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skorzystam z przysługującego mi uprawnienia do podniesienia zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., sąd uwzględnia przedawnienie na zarzut dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.

z poważaniem

 

 

źródło: www.rzu.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *