Zażalenie na postanowienie

……..……………………, dnia ………………………….

 

……………………………………………

 

……………….…………………………..

Imię, nazwisko,                                           

dokładny adres zamieszkania

 

 

 

                                    Sąd Apelacyjny w …

                                   za pośrednictwem

                                    Sądu Okręgowego w …

                                Wydział ……..…….

 

 

 

            ZAŻALENIE

 

na postanowienie Sądu Okręgowego w … Wydział ……………….…………………….. z dnia ………………………….   sygn. akt ………………………. .

 

Zaskarżam w …………………………………… (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sądu Okręgowego w … Wydział ………………………………. z dnia ………………………….. sygn. akt …………………………. .

Powyższemu postanowieniu zarzucam ………………………………………………..(przedstawić zwięzłe zarzuty).

Wnoszę o ………………………………………… (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia,
z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

Uzasadnienie

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                 

                                                       …………………………………..

                                                             własnoręczny podpis

 

 

 

 

Załączniki:

odpis zażalenia w tylu egz. ile jest stron postępowania

                                                                                            

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU SPRAWY WZÓR

…………….. miejscowość i data

 

Sąd Okręgowy  w …………… Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego…………………….    Powód: . Ul. …………… Wpis do ewidencji ……………  Pozwany:  ……………. Ul. …………….   Sgn. akt ……………………..   Wartość przedmiotu  zaskarżenia: ……………….. zł.

 

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w ………………..

 

Zaskarżam postanowienie sądu o przekazaniu sprawy

Read More

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

………, dnia ……. r.

 Sąd Okręgowy w ……………….. Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sądu Rejonowego w …………….    Powód: …………….. …………………… Wpis do ewidencji ……………………   Pozwany: ……………….. ……………………    Sgn. akt ………………  Wartość przedmiotu zaskarżenia: ………….. zł.

Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego

…………….. zawarte w pkt … wyroku z dnia …………… r., sgn. akt …………….

  Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego w …………… o

Read More

ZAŻALENIE POWODA NA POSTANOWIENIE SĄDU WZÓR

… (miejscowość), … (data)

 

Sąd Okręgowy w … Wydział Gospodarczy   za pośrednictwem, Sadu Rejonowego w …   Powód: … (imię i nazwisko  … (adres) Wpis do ewidencji 123456 w … (urząd)   Pozwany:  … (nazwa firmy)       … (adres)   Sgn. akt … Wartość przedmiotu zaskarżenia: … zł.

 Zażalenie powoda na postanowienie sądu odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania

  Zaskarżam postanowienie sądu o

Read More