Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                              (miejscowość i data)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY

zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………….. przy ul. ………………………, reprezentowanym przez …………………….., zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. …………………….., legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas wykonania ………………., od dnia …………………………. r. w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku ……………….. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności ……………………….. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) …………………… .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

 

…………………………………………………                                                                                     ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

zawarta w dniu ………….. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez …………………………., zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. …………………….., legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku ……………………………………. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności …………………………………. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ……………………….. .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Pracownik rozpocznie pracę w dniu ……………………………….. r.

pkt 6

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała po jednym egzemplarzu tej umowy.

…………………………………………………                                                                               ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

Umowa o pracę na czas określony

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

zawarta w dniu ………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez ……………………………., zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. …………………….., legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP …………….., zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony od dnia ………….. do dnia ………….. roku w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku …………………………….. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności …………………………………. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ………………………. .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (gdy umowa opiewa na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

pkt 6

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………………………………                                                                                        ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 …………………………………………………………………………………………………….

 W dniu ……………………………. pomiędzy …………………………………………….. z siedzibą w …………….. reprezentowaną przez ……………………………………. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a …………………………………………….z siedzibą w ……………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej:

Przedmiot umowy

Read More

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO

 

zawarta dnia ………………………………….. w ………………………………………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Podnajemcą.

 

§1

Read More

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ

    zawarta dnia …………………………………w ……………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w wysokości ………………………………… powiększoną o ………….. %  rozłożoną na ………….. równych miesięcznych rat po …………….. zł każda. Każda rata będzie zapłacona do …………………………….. dnia miesiąca.

§ 3

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………. pod numerem/sygnaturą ……………………………………………. a Kupujący je nabywa za cenę ……………………………………………………………………………………. zł

§ 2

W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą: 1.         firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2.         księgi handlowe; 3.         ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały; 4.         patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5.         zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 6.         prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo; 7.         inne ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Read More

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

  zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Read More

UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY

  

zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę,

a

………………………………………..

zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.

 

§ 1

Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do ……………..  dnia każdego miesiąca tytułem renty.

 

§ 2

Biorący Rentę przyjmuje rentę ustanowioną w § 1.

 

§ 3

Read More