Wzór pozwu

Pobierz wzór pozwu:

Read More

POZEW – WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia ………………….. (poz. ………….)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA P – POZEW
 

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

Read More

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA WZÓR

                                                         … miejscowość, ……………. data
 
Sąd Rejonowy …………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
………………………………….
………………………………….
(adres sądu)
 
 
POWÓD: …
…………………….
……………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZWANI:
1. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
2. …
…………………………..
…………………………..
(adres zamieszkania)
 
 
POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
 

W imieniu własnym wnoszę o:

Read More

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA WZÓR

………………… (miejscowość, dnia)
Sąd Rejonowy w …………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
……………………………….
……………………………….
(adres)
Powód: Ona
……………………….
……………………….
(adres)
Pozwany: On
…………………………..
……………………………
(adres)
POZEW
o ustalenie ojcostwa

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

Read More

POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO Z WNIOSKIEM ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA WZÓR

… , … (miejscowość i data)

 Sąd Rejonowy w …

Wydział Cywilny

 

Powód: …,

zam. …

 

Pozwany:

zam. …

 Wartość przedmiotu sporu: … zł

 Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

Wnoszę o:

1. Pozbawienie w całości wykonalności wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia … roku sygn. akt …., zaopatrzonego klauzulą wykonalności, a zasądzającego od powoda …. na rzecz pozwanego kwotę … zł z odsetkami …% od dnia … roku do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w kwocie … zł.

2.

 

Read More

POZEW O OCHRONĘ NARUSZONEGO POSIADANIA WZÓR

  Sąd Rejonowy  w ………………………………… Wydział Cywilny   Powód:………………………………………………………….            ……………………………………………………………            …………………………………………………………… Pozwany:………………………………………………………               …………………………………………………………               …………………………………………………………   Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

  Wnoszę o: 1. Zakazanie pozwanemu ……………………. naruszania działki gruntu o obszarze ……….. ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ………………………, przy ………………………………………… 2.

Read More

POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

………………………………………………

 

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. 

   

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

    Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………… 2.

Read More

POZEW O ZACHOWEK WZÓR

… (miejscowość), … (data)   Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny   Powód: Andrzej Przaśny zam. …   Pozwany: Piotr Mądry zam. …   Wartość przedmiotu sporu: … zł

Pozew o zachowek

  W imieniu własnym wnoszę o:

Read More