Wypowiedzenie warunków pracy

…………………………………………….                                                                              ………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                    (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

 

Wypowiadam Panu(i)……………………………………………………….. z dniem ………………………………

następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia …………………….

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku z…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie)

Po upływie okresu wypowiedzenia tj. od dnia ………………….., będą obowiązywały następujące warunki umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nowy rodzaj pracy, wynagrodzenia itp.)

 

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Jeżeli przed upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia , tj. do dnia ……………………., nie złoży Pan(i) oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy wynikających z umowy o pracę, o której mowa wyżej służy Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………….. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

 

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu)

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – wzór

Rozwiązanie umowy o pracę

przez pracodawcę bez wypowiedzenia

 

 

 

………………………………………………………….                                                                  ………………………………

 

………………………………………………………….                                                                                 (data)

(nazwa i adres pracodawcy)

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, pracownika)

 

 

 

Z dniem ……………………………………………… rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ……………………… na podstawie art. ………………….Kodeksu Pracy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

(podpis pracodawcy)

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data)

pracodawcy)

(numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

 

Z dniem       rozwiązuję z  bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu       z powodu      .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w      .

Przed upływem tego terminu może  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą*

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

________________

*   Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

(pieczęć nagłówkowa                                                                                                          (miejscowość i data)

pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*

 

Rozwiązuję z  umowę o pracę zawartą w dniu  …     z zachowaniem   …    okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu  …    .

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …     .

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w  …    .

Przed upływem tego terminu może  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją pojednawczą**

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu

pracodawcy)

(potwierdzenie odbioru przez

pracownika – data i podpis)

____________

*   Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

**   Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ – ZWOLNIENIA GRUPOWE

(pieczęć pracodawcy)                                    …………………………. (miejscowość i data)
     
(numer REGON-EKD)
 
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Pan
…………………….     
(imię i nazwisko)

1.    Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu …………….. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu …………. .

Read More

PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ WZÓR

PRZYJĘCIE WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
……………………, dnia …….
Szanowny Panie!

Z przykrością przyjmuję Pańskie wypowiedzenie umowy o pracę i

Read More

OSTATNIE OSTRZEŻENIE PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY WZÓR

OSTATNIE OSTRZEŻENIE

PRZED WYPOWIEDZENIEM PRACY

…………………., dnia ……………………
 
 
 
…………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
 

Już kilkakrotnie zwracaliśmy Panu uwagę na niedociągnięcia i problemy związane z Pańską pracą, które

Read More

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB PŁACY WZÓR

…    … (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)                                                                                     (miejscowość, data)  

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

przez pracodawcę

   Wypowiadam Panu(i) … z dniem … następujące warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę zawartej dnia … a) … b) … w związku z

Read More

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM WZÓR

… (data i miejscowość)

………………………………………. imię i nazwisko pracownika ……………………………. adres zamieszkania

………………………………….. nazwa pracodawcy …………………………………… dokładny adres   

 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

  Z dniem … (data rozwiązania umowy)  składam wypowiedzenie umowy o pracę  z zachowaniem …………….. okresu wypowiedzenia, bądź

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WZÓR

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

 Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

Read More