Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy ……………………………………
Sąd Pracy w ………………………………………

Powód: ………………………………………
……………………………………..
………………………………………

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ……………………………………………… przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości …………………..
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

 

Uzasadnienie
Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powodem w piśmie z dnia ……………………………… r., z …………………… okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem …………………

Powód kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na art. ………………………………

Powód dla pozwanego wykonywał………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozwany swoją decyzje oparł na …………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………..
Podpis powoda

 

Wypowiedzenie umowy o wywóz nieczystości

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

(adres)

(nazwa firmy wywozowej)

(adres siedziby)

Niniejszym oświadczam, że na podstawie § ___ pkt. ___ umowy nr ______
z dnia _______ dotyczącej wywozu nieczystości stałych z posesji wypowiadam
umowę z dniem ____________, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r., z
zachowaniem _______-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
(podpis)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA WZÓR

                ….                                (imię i nazwisko pracownika, adres)                                                                                                   (miejscowość data)   (nazwa pracodawcy adres)   

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracownika

  Z dniem … 

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ WZÓR

….                                                             ….   (pracodawca oraz jego siedziba   lub miejsce zamieszkania)                                                                                         (miejscowość data)  

 Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracodawcę

 

 Z dniem ….  wypowiadam Panu(i) …. umowę o pracę z dnia …. z powodu …. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z

Read More