Wezwanie do zaplaty czynszu

 WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 

 

 

…………………….., dnia …………….

 

Adresat: ………………………………..

 Szanowni Państwo!

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za pomieszczenie biurowe

przy ul…………….(adres).

Zaległość obejmuje okres od……………….. do……………………, kwota do zapłaty  ………………………….

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty do dnia………., sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

……………………………………………

(podpis wynajmującego)

 

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

 

 
UMOWA NAJMU MIESZKANIA
 
 
Zawarta dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wynajmującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. .w…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym alej Najemcą.
 

§ 1

Read More

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

Read More

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU WZÓR

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU

 

 

…………….., dnia …………………….

   Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: ………….. 

  Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.   Dnia…………………………. Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów

Read More

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

    zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą.

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. 3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca. 4. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Read More

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU WZÓR

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

…, dnia …

 Adresat: … Szanowny Panie! Niniejszym wzywam Pana do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od … do … wraz z odsetkami naliczanymi ustawowo za zwłokę, co stanowi kwotę … PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za

Read More

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ……………………roku w …………………… pomiędzy: 

1. ……………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, wydanym przez ………………………, zamieszkałym w ……………… przy ul. ……………….. zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,

a

2. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………. nr PESEL ……………….. wydanym przez ………………………….., zam. ……………. zwanym w treści umowy „Najemcą”,  o następującej treści:

 

 § 1.

 Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem domu znajdującego się                   w …………… przy ul. …………………… nr ……., dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW o numerze …. przez Sąd Rejonowy w ………………,

składającego się  z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy i strychu, o łącznej powierzchni … m2.

 § 2.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami.

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

Read More