Weksel własny

 

Weksel własny

 

  

 

……………………………………..               ………………………………..                 ………………………………….

(miejsce wystawienia)                                 (data wystawienia)                             (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… zapłacę za ten weksel własny na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………………………….

(miejsce płatności weksla)

Weksel własny bez indosu

 

Weksel własny „bez indosu”

 

 

 

 

…………………………………                    ………………………………                      …………………………………

(miejsce wystawienia)                             (data wystawienia)                                     (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………… zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… lecz nie na jej zlecenie

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………….

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

 

…………………………………                           ………………………………                   …………………………………

(miejsce wystawienia)                                     (data wystawienia)                                               (suma pieniężna)

 

 

 

 

……………………………………………………. zapłacę za ten weksel trasowany bez indosu na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

………………………………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

Weksel trasowany z klauzulą

 

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”

 

 

 

 

………………………………………..                           …………………………………….                ……………………….

(miejsce wystawienia)                                          (data wystawienia)                                  (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………….. zapłaci bez protestu za ten weksel trasowany na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę ……………………………………………………………………………………………………

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

podpis wystawcy weksla

 

 

 

……………………………………………………………………….

miejsce płatności weksla

 

 

Poręczony weksel trasowany

Poręczony weksel trasowany

 

 

 

 

……………………………………             ………………………………             ………………………………..

(miejsce wystawienia)                       (data wystawienia)                            (suma pieniężna)

 

 

 

 

………………………………………………………………..  zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę……………………………………………………………………………………………

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

……………………………….

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

 

 

Akceptuje  ………………………………………………………….

( nazwisko trasata )

 

 

……………………………..

(podpis wystawcy weksla)

 

 

………………………………………….

(miejsce płatności weksla)

 

 

 

Poręczam za akceptanta (aval)

 

 

 

……………………………………

podpis poręczyciela

 

 

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa

 

 

 

zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy

………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym

dalej Remitentem, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wystawcą weksla.

 

§ 1

 

Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili

wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności

powstałej w wyniku umowy …………………………………………………………………………………………..

zawartej w …………………………………………………… dnia ……………………………………….. pomiędzy

Remitentem a Wystawcą weksla.

 

I tak:

 

Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego  z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla;

Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy;

Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla;

Remitent  w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie;

Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy.

 

§ 2

 

Wystawca weksla na blankiecie wekslowym złoży swój podpis oraz wpisze miejsce wystawienia weksla.

 

§ 3

 

W przypadku gdy Wystawca weksla spłaci Remitentowi cała sumę wierzytelności z tytułu umowy, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia w dniu, w którym stanie się ona wymagalna Remitent zwróci Wystawcy weksla weksel, o którym mowa w  § 1 niniejszego Porozumienia.

 

§ 4

 

W sprawach nieuregulowanych co do weksla stosuje się przepisy Prawa wekslowego, w sprawach dotyczących niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Wekslowego.

 

 

 

 

……………………………………………..                                                             ……………………………………………..

Remitent                                                                                                   Wystawca weksla

 

DEKLARACJA WEKSLOWA WZÓR

Deklaracja wekslowa

   zawarta w ……………………………………. dnia ……………………………………………………….. pomiędzy ………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Remitentem, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wystawcą weksla.  

§ 1

Porozumienie to reguluje sposób w jaki Remitent wypełni weksel własny niezupełny w chwili wystawienia (weksel własny in blanco) wystawiony na zabezpieczenie sumy wierzytelności powstałej w wyniku umowy ………………………………………………………………………………………….. zawartej w …………………………………………………… dnia ……………………………………….. pomiędzy Remitentem a Wystawcą weksla. I tak: Remitent ma prawo wpisać sumę wekslową w wysokości zobowiązania wynikającego  z ww. umowy pomniejszonego odpowiednio o wpłaty dokonane na poczet tego zobowiązania, oraz powiększonego o odsetki umowne należne w dacie płatności weksla; Remitent jako dzień płatności weksla wpisze dzień następujący po 14 dniach od daty wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy; Remitent jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby (miejsca zamieszkania) właściwej w dniu płatności weksla; Remitent  w miejsce osoby, na której rzecz ma nastąpić zapłata wpisze siebie; Remitent jako dzień wystawienia weksla wpisze dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu ww. umowy.

 § 2

Read More