Odstąpienie od umowy – opóźnienie w wykonaniu usługi

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

W umowie o (remont mieszkania, postawienie ogrodzenia, ułożenia kostki brukowej itp.) zawartej dnia …. termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na dzień …….. zaś zakończenia prac na dzień ………… Jak dotąd prace nie zostały rozpoczęte. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania miejsca wykonywania umowy i wykonania prac przewidzianych w umowie, nie jest prawdopodobne, żeby ukończyli Państwo prace w czasie umówionym. Dlatego oświadczam, iż na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

 Z poważaniem

.. (podpis)

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§1.

Read More

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

   Zawarta dnia …………………………………………. w ………………………………………………… pomiędzy: …………………………………………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………….. zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§1.

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ……………………………………………………………………………..

§2.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: ……………………………………………………………………………..

§3.

Read More

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY WZÓR

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL

NA RZECZ BIURA PODRÓŻY

  zawarta dnia  … w … pomiędzy Hotelem … w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Hotelem a … z siedzibą w … reprezentowanym przez: … zwanym dalej Biurem Podróży  

§ 1

Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi hotelowe oraz inne usługi wchodzące w zakres jego działalności świadczone na rzecz klientów Biura Podróży.

§ 2

Grupę stanowi minimum … osób przyjeżdżających i odjeżdżających razem i uważanych przez Hotel jak i Biuro Podróży za zorganizowaną całość.  

§ 3

Read More