Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia…………..

Adresat:………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr …………………….., z dnia………………………………… z powodu nieprzestrzegania przez Państwa następujących warunków

umowy: ……………………………………(podać punkty i paragrafy).

 

Po otrzymaniu stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia z Państwa strony oraz zobowiązanie do przestrzegania warunków umowy w przyszłości, wznowimy dostawy.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………

(podpis)

 

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

 

 

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z dnia…………………….

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………

Towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Prosimy o wstrzymanie dalszych dostaw.

W związku z tym, że nasze zobowiązania umowne względem klientów zmuszają nas do znalezienia innego dostawcy, odstępujemy od ww umowy, zastrzegając sobie ewentualne prawo do odszkodowania, jeżeli takie powstanie.

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………………

(podpis)

 

Umowa o zwolnienie z długu

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU

 

zawarta dnia ………………………… w …………………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wierzycielem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Dłużnikiem.

§ 1

Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ……………………………………………….. zł wraz z odsetkami wynikającego z umowy
………………………………………………………… zawartej pomiędzy Wierzycielem i Dłużnikiem dnia
…………………………………. w ………………………………………………

§ 2

Dłużnik zwolnienie, o którym mowa wyżej przyjmuje.

§ 3

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 
………………………………….                                       ……………………………………….
Wierzyciel                                                                                      Dłużnik

 

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU

 

 

zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingobiorcą.

 

§ 1

1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim..

2. Przedmiot leasingu przez czas trwania umowy pozostaje własnością Leasingodawcy.

 

§ 2

Przedmiot leasingu zostanie wydany Leasingobiorcy dnia……………………………………………….. .

 

§ 3

1. W zamian za dostarczony przedmiot leasingu Leasingobiorca będzie płacił opłatę leasingową w kwocie ………………………………… miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie uiszczana do ………………………… dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu wydania przedmiotu leasingu.

3. Leasingobiorca będzie dokonywał wpłat na konto Leasingodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowa leasingu zawarta jest na czas od …………………………….. do ………………………………..

 

§ 5

Strony mogą rozwiązać umowę za ………………………….. miesięcznym wypowiedzeniem jednak nie wcześniej niż po upływie ……………………………………. lat od zawarcia umowy.

 

§ 6

1. Na zabezpieczenie prawidłowych i terminowych wpłat rat opłaty leasingowej Leasingobiorca złoży Leasingodawcy weksel in blanco …………………………………………………….

2. Po wpłaceniu ostatniej raty bądź po rozwiązaniu umowy weksel zostanie wydany Leasingobiorcy .

3. Sposób wypełnienia weksla reguluje deklaracja wekslowa.

 

§ 7

Po upływie terminu leasingu Leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot leasingu po cenie …………………………………………………………….. bądź zwróci przedmiot leasingu Leasingodawcy.

 

§ 8

Leasingobiorca  ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem leasingu a w szczególności: wszelkie opłaty, podatki, koszty napraw, ubezpieczenie.

 

§ 9

Leasingodawca  może kontrolować prawidłowość używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. W razie używania go niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w dalszy leasing czy oddania go w bezpłatne używanie osobie trzeciej Leasingodawca może umowę rozwiązać bez  wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 10

W przypadku gdy Leasingobiorca zalega z zapłatą opłaty leasingowej za …………… okresy płatności, Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 11

W przypadku zwłoki z uiszczeniem raty opłaty leasingowej Leasingobiorca zapłaci odsetki w wysokości ……………………… % w skali miesiąca.

 

§ 12

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Leasingobiorcy (§ 9 i 10) Leasingobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie należnej za cały pozostały okres umowy.

 

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………                                                                ………………………………………….

Leasingodawca                                                                                                       Leasingobiorca

 

Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI

 

 

zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dystrybutorem

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

zwaną dalej Odbiorcą,

 

§ 1.

1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych  …………………………………………………………………………………………………………………

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 2.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.

2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.

3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.

4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.

 

§ 3.

Dystrybutor jest zobowiązany do:

Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.

Informowania  Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.

Współpracy  z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.

 

§ 4.

Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.

 

 

 

 

§ 5.

Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6 .

Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.

 

§ 7.

Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.

 

§ 8.

Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu …………….. dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.

 

§ 9.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem …………………………………………… okresu wypowiedzenia.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.

§ 10.

Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

……………………………………….                                        …………………………………………………

Odbiorca                                                                   Dystrybutor

 

UMOWA SPEDYCJI WZÓR

UMOWA SPEDYCJI

    zawarta w…………………………………….. dnia  ………………………………………………………. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Spedytorem.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy  są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie …………………………………………………………..

§ 2

Zakres świadczonych przez Spedytora usług Spedycyjnych obejmować będzie całokształt usług związanych z przewozem towarów należących do Zleceniodawcy a w szczególności do: 1.         Dokonania czynności przygotowujących przesyłkę do przewozu  tj. do należytego jej opakowania, zważenia, przeliczenie oraz oznakowania. 2.         Dostarczenia przesyłki do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę. 3.         Sporządzenia dokumentów przewozowych. 4.         Dokonania przewozu. 5.         Ubezpieczenia przesyłki na okres przewozu. 6.         Składowania przesyłek.

§ 3

Read More

UMOWA DAROWIZNY WZÓR

UMOWA DAROWIZNY

   zawarta dnia……………………………….. w……………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Darczyńcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Obdarowanym.  

§ 1

Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.  

§ 2

Read More

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU WZÓR

UMOWA ZLECENIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU

   zawarta  dnia ………………………… w ………………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod nr Rej. ……………………………………………………………., reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej……………………………..zwaną dalej Spółką a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zam. w ……………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria ……………………………..nr………………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Spółka zleca Zleceniobiorcy  wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki, które odbędzie się dnia …………………………. o godz. ………………………. w siedzibie Spółki.

§ 2

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.

§ 3

Read More

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO

  Zawarta dnia ………………………………. w …………………………………………………………… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjodawcą, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Licencjobiorcą,

§ 1.

1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego ……………………………………………………………………stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2.Licencjodawca posiada świadectwo ochronne wzoru użytkowego z§ 1 ust. 1 , wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru……………………………………..

§ 2.

1.Licencjodawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich. 2.Licencjodawca oświadcza ponadto, iż nie udzielał dotychczas licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.

Read More

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO WZÓR

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO

   zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Zamawiającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wykonawcą.

§1.

Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy.

§2.

1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez:………………………………………….. i obejmować będzie dokumentacje zawierającą: a)      projekt graficzny poszczególnych stron WWW b)      projekt funkcjonowania Sklepu Internetowego; c)      projekt struktury 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje konieczne do Sklepu Internetowego.

§3.

Read More