Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia…………..

Adresat:………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymujemy dostawy towaru ………………………………………. (opis towaru) realizowane na podstawie umowy nr …………………….., z dnia………………………………… z powodu nieprzestrzegania przez Państwa następujących warunków

umowy: ……………………………………(podać punkty i paragrafy).

 

Po otrzymaniu stosownego i wyczerpującego wyjaśnienia z Państwa strony oraz zobowiązanie do przestrzegania warunków umowy w przyszłości, wznowimy dostawy.

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………

(podpis)

 

Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy

 

 

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW I ROZWIĄZANIU UMOWY

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym informujemy, że parametry towaru, który otrzymaliśmy dnia………………….. nie zgadzaja się z paramertami ustalonymi w umowie z dnia…………………….

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………

Towar nie spełnia wymogów jakościowych.

Prosimy o wstrzymanie dalszych dostaw.

W związku z tym, że nasze zobowiązania umowne względem klientów zmuszają nas do znalezienia innego dostawcy, odstępujemy od ww umowy, zastrzegając sobie ewentualne prawo do odszkodowania, jeżeli takie powstanie.

 

 

 

Z poważaniem

 

…………………………………………

(podpis)

 

Umowa o zwolnienie z długu

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU

 

zawarta dnia ………………………… w …………………………………………………………………… pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wierzycielem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Dłużnikiem.

§ 1

Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ……………………………………………….. zł wraz z odsetkami wynikającego z umowy
………………………………………………………… zawartej pomiędzy Wierzycielem i Dłużnikiem dnia
…………………………………. w ………………………………………………

§ 2

Dłużnik zwolnienie, o którym mowa wyżej przyjmuje.

§ 3

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 
………………………………….                                       ……………………………………….
Wierzyciel                                                                                      Dłużnik

 

Umowa leasingu

UMOWA LEASINGU

 

 

zawarta w …………………………………………………. dnia ………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Leasingobiorcą.

 

§ 1

1. Leasingodawca oddaje w leasing ………………………………… do używania Leasingobiorcy bez prawa oddawania przedmiotu osobom trzecim..

2. Przedmiot leasingu przez czas trwania umowy pozostaje własnością Leasingodawcy.

 

§ 2

Przedmiot leasingu zostanie wydany Leasingobiorcy dnia……………………………………………….. .

 

§ 3

1. W zamian za dostarczony przedmiot leasingu Leasingobiorca będzie płacił opłatę leasingową w kwocie ………………………………… miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w punkcie 1 będzie uiszczana do ………………………… dnia każdego miesiąca, z tym że pierwsza rata zostanie zapłacona w dniu wydania przedmiotu leasingu.

3. Leasingobiorca będzie dokonywał wpłat na konto Leasingodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowa leasingu zawarta jest na czas od …………………………….. do ………………………………..

 

§ 5

Strony mogą rozwiązać umowę za ………………………….. miesięcznym wypowiedzeniem jednak nie wcześniej niż po upływie ……………………………………. lat od zawarcia umowy.

 

§ 6

1. Na zabezpieczenie prawidłowych i terminowych wpłat rat opłaty leasingowej Leasingobiorca złoży Leasingodawcy weksel in blanco …………………………………………………….

2. Po wpłaceniu ostatniej raty bądź po rozwiązaniu umowy weksel zostanie wydany Leasingobiorcy .

3. Sposób wypełnienia weksla reguluje deklaracja wekslowa.

 

§ 7

Po upływie terminu leasingu Leasingobiorca ma prawo nabyć przedmiot leasingu po cenie …………………………………………………………….. bądź zwróci przedmiot leasingu Leasingodawcy.

 

§ 8

Leasingobiorca  ponosi wszelkie koszty związane z przedmiotem leasingu a w szczególności: wszelkie opłaty, podatki, koszty napraw, ubezpieczenie.

 

§ 9

Leasingodawca  może kontrolować prawidłowość używania przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę. W razie używania go niezgodnie z przeznaczeniem, jak również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w dalszy leasing czy oddania go w bezpłatne używanie osobie trzeciej Leasingodawca może umowę rozwiązać bez  wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 10

W przypadku gdy Leasingobiorca zalega z zapłatą opłaty leasingowej za …………… okresy płatności, Leasingodawca może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia a Leasingobiorca niezwłocznie odda przedmiot leasingu Leasingobiorcy .

 

§ 11

W przypadku zwłoki z uiszczeniem raty opłaty leasingowej Leasingobiorca zapłaci odsetki w wysokości ……………………… % w skali miesiąca.

 

§ 12

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Leasingobiorcy (§ 9 i 10) Leasingobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równej opłacie należnej za cały pozostały okres umowy.

 

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………                                                                ………………………………………….

Leasingodawca                                                                                                       Leasingobiorca

 

Umowa dystrybucji

UMOWA DYSTRYBUCJI

 

 

zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Dystrybutorem

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

zwaną dalej Odbiorcą,

 

§ 1.

1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy  pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych  …………………………………………………………………………………………………………………

2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 2.

Odbiorca zobowiązuje się do:

1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.

2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.

3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.

4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.

 

§ 3.

Dystrybutor jest zobowiązany do:

Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.

Informowania  Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.

Współpracy  z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.

 

§ 4.

Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego  cennika.

 

 

 

 

§ 5.

Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6 .

Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.

 

§ 7.

Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.

 

§ 8.

Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu …………….. dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.

Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.

 

§ 9.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………………………………….

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem …………………………………………… okresu wypowiedzenia.

Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.

§ 10.

Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

……………………………………….                                        …………………………………………………

Odbiorca                                                                   Dystrybutor

 

Odstąpienie od umowy

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (wpisać jaka) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Charakter wskazanej wadliwości powoduje, że jej usunięcie jest niemożliwe a ponadto informuję, iż wada jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                                                            … (podpis)

Umowa kupna – sprzedaży – wzór

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………… w …………………………….. pomiędzy ………………………………. 1. ……………………………………………………… z siedzibą w ……….. ………………………………… przy ul ………………………………………………………., reprezentowanym przez ………………………………….. ………………………………… zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” …………………………….., a

2. …………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………, zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:

§1.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ………………………………………………………………………

§2.

1. Wydanie towaru nastąpi w ………………………………………………………………………………………… 2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego w formie ……………………………………………. na …………………………. dni przed terminem wydania.

3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.

§ 3.

Termin wydania towaru określa się na dzień …………………………………………………………………….

§ 4.

Wydanie towaru winno być poprzedzone zbadaniem towaru przeprowadzonym u Sprzedawcy w obecności przedstawiciela Kupującego na koszt …………………………………………………………..

§ 5.

1. Towar zostanie wydany Kupującemu w następującym opakowaniu ……………………………….. 2. Koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru. 

§ 6.

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości …………………………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. złotych). 2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnując z kary umownej.

§ 7.

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar ……………………………………………………………………….. zł

(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….. zł).

§ 9.

Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie ………………………………. dni od otrzymania faktury.

§ 10.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po …….. dla każdej ze stron.

Sprzedawca                                                               Kupujący

            ………………………………                                               ……………………………………..

Umowa przedwstępna sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………………… w ………………………………..pomiędzy ………………………….. 1. ……………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………. przy ul. ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym ………………………….., zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” ………………………………………………………………………., a 2. ……………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………. przy ul. …………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym

……………………………………………………, zwanym w treści umowy „Kupującym”.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest ………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia                  …………………………………………………………… za cenę ………………………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

§ 3.

1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ………………………………………………….. złotych tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

§ 4.

1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca                                                                           Kupujący

            ……………………………………                                                    ……………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..

zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….

lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

                                       podpis konsumenta[1] Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 1
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………… …..
lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

podpis Konsumenta

[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.