Umowa kupna – sprzedaży – wzór

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………… w …………………………….. pomiędzy ………………………………. 1. ……………………………………………………… z siedzibą w ……….. ………………………………… przy ul ………………………………………………………., reprezentowanym przez ………………………………….. ………………………………… zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” …………………………….., a

2. …………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………… przy ul. ……………………………………………, legitymującym się dowodem osobistym ……………………, zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:

§1.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ………………………………………………………………………

§2.

1. Wydanie towaru nastąpi w ………………………………………………………………………………………… 2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego w formie ……………………………………………. na …………………………. dni przed terminem wydania.

3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.

§ 3.

Termin wydania towaru określa się na dzień …………………………………………………………………….

§ 4.

Wydanie towaru winno być poprzedzone zbadaniem towaru przeprowadzonym u Sprzedawcy w obecności przedstawiciela Kupującego na koszt …………………………………………………………..

§ 5.

1. Towar zostanie wydany Kupującemu w następującym opakowaniu ……………………………….. 2. Koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru. 

§ 6.

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości …………………………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. złotych). 2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnując z kary umownej.

§ 7.

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar ……………………………………………………………………….. zł

(Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….. zł).

§ 9.

Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie ………………………………. dni od otrzymania faktury.

§ 10.

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po …….. dla każdej ze stron.

Sprzedawca                                                               Kupujący

            ………………………………                                               ……………………………………..

Umowa przedwstępna sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………………… w ………………………………..pomiędzy ………………………….. 1. ……………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………………. przy ul. ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym ………………………….., zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” ………………………………………………………………………., a 2. ……………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………………. przy ul. …………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym

……………………………………………………, zwanym w treści umowy „Kupującym”.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest ………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia                  …………………………………………………………… za cenę ………………………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

§ 3.

1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ………………………………………………….. złotych tytułem zadatku. 2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

§ 4.

1 .Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca                                                                           Kupujący

            ……………………………………                                                    ……………………………………

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY
 
zawarta dnia …………………………………w …………………………………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Kupującym.

§1

Read More

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY WZÓR

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

 
 
zawarta dnia ………………………………. w ……………………………………………………………. pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Kupującym.
 

§ 1

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY RATALNEJ

    zawarta dnia …………………………………w ……………………………………………………………..pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące rzeczy: :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar cenę w wysokości ………………………………… powiększoną o ………….. %  rozłożoną na ………….. równych miesięcznych rat po …………….. zł każda. Każda rata będzie zapłacona do …………………………….. dnia miesiąca.

§ 3

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA

  zawarta dnia …………………………….w ………………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zarejestrowane w  ………………………. pod numerem/sygnaturą ……………………………………………. a Kupujący je nabywa za cenę ……………………………………………………………………………………. zł

§ 2

W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą: 1.         firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo; 2.         księgi handlowe; 3.         ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały; 4.         patenty, wzory użytkowe i zdobnicze; 5.         zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; 6.         prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo; 7.         inne ………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Read More

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

  

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr

Read More

UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ WZÓR

 Umowa sprzedaży na próbę  

Zawarta dnia ………………………………………….. 200….. r., w ………………………………………………… pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………, zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………, zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………, legitymującym się …………………………………………………………. seria …………………………………….. nr ……………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym. I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ……………………………………………………., przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………………………………, sprzedaje Kupującemu ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. za cenę ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….   II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.  

III.

Read More