Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

Sąd Rejonowy ……………………………………
Sąd Pracy w ………………………………………

Powód: ………………………………………
……………………………………..
………………………………………

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy ……………………………………………… przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości …………………..
wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

7. Nałożenia na pozwanego pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania powoda na dotychczasowym stanowisku i przy dotychczasowych warunkach pracy i płacy.

 

Uzasadnienie
Pozwany wypowiedział umowę o pracę z powodem w piśmie z dnia ……………………………… r., z …………………… okresem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z dniem …………………

Powód kwestionuje wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez pozwanego pracodawcę i żąda przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zapłaty odszkodowania z tytułu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pozew oparto na art. ………………………………

Powód dla pozwanego wykonywał………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pozwany swoją decyzje oparł na …………………………………………………………………………………..

 
………………………………………………………………………..
Podpis powoda

 

Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

 

Sąd Rejonowy ……………………………
Sąd Pracy w ……………………………………

Powód: ……………………………………….
………………………………………
……………………………………….

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku …………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………….

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………
Uzasadnienie
Na podstawie art. ……………… k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania.

W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od …………………………………… do ………………………………….. z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………….
Podpis powoda

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 

 

 

 

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

……………………………………………….

 

(miejscowość, data)

zawarte dnia…………………………………. w ……………………………………………………………………….

pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

 

 

zwanym dalej pracodawcą, reprezentowanym przez ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

 

a Panem(nią) ……………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, adres)

 

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

z dniem ………………………………………………………………….. pracodawca i pracownik zmieniają

umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W miejsce dotychczasowych warunków umowy

dotyczących ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie warunków umowy ulegających zmianie)

będą obowiązywały następujące warunki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnienie nowych warunków umowy)

 

W pozostałym zakresie umowa o pracę zawarta pomiędzy stronami  pozostaje bez zmian.

 

……………………………………….                                                 ……………………………………………….

(podpis pracownika)                                                             (pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)

 

Umowa o pracę na czas zastępstwa

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                                         (miejscowość i data)

 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

zawarta w dniu …………. r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w …………………. przy ul. …………………………., reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. ………………………, legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP ……………, zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez …………… (wskazać kogo Pracownik ma zastępować), którego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ………… (np. udzielenia urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, długotrwałej niezdolności do pracy).

Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze (pełnym, niepełnym) czasu pracy na stanowisku ……………………… .

pkt 2

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) …………………………….. .

pkt 3

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 4

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………………………………                                                                            ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Umowa o pracę na czas określony

…………………………………                                                                                                     ……………………………………….

(pieczęć pracodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

zawarta w dniu ………… r. w …………………………. między …………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. …………………………, reprezentowanym przez ……………………………., zwanym dalej Pracodawcą,

a…………………………………., zamieszkałym w ………………………….. przy ul. …………………….., legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ………………… Nr PESEL …………, NIP …………….., zwanym dalej Pracownikiem, o treści następującej:

pkt 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas określony od dnia ………….. do dnia ………….. roku w wymiarze czasu pracy (pełnym, części wymiaru) na stanowisku …………………………….. .

pkt 2

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności …………………………………. .

pkt 3

Pracownik będzie wykonywać pracę w (określić miejsce) ………………………. .

pkt 4

W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości:

a)      wynagrodzenia zasadniczego – w kwocie ………………… zł (miesięcznie, za godzinę) brutto, płatne do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym,

b)      dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy (układzie zbiorowym pracy – zakładowym, ponadzakładowym lub regulaminie wynagradzania).

pkt 5

Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (gdy umowa opiewa na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

pkt 6

Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.

…………………………………………………                                                                                        ……………………………..

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej                                                               (data i podpis pracownika)

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.

……………………………..

(data i podpis pracownika)

 

Umowa o pracę

…………………………………..                                                                   …………………………………..

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                             (miejscowość i data)

…………………………………..

(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu …………………………………….

(data zawarcia umowy)

między …………………………………….

…………………………………….

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a …………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na …………………………………….

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1.    Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1)    rodzaj umówionej pracy …………………………………….

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)    miejsce wykonywania pracy …………………………………….

…………………………………….

3)    wymiar czasu pracy …………………………………….

4)    wynagrodzenie …………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5)    inne warunki zatrudnienia …………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

6)    …………………………………….

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*))

2.    Termin rozpoczęcia pracy …………………………………….

…………………………………….

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę albo osoby upoważnionej do

składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

…………………………………….

(data i podpis pracownika)

 

UMOWA O PRACĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI WZÓR

…………………………………………                                                      …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                   (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

 

Umowa o pracę członka zarządu spółki

  zawarta w dniu ………………………… w ……………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Read More

UMOWA O PRACĘ WZÓR

……………………………………                                                            …………………………………..            (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                 (miejscowość , data)   ……………………………………………             numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

  zawarta w dniu …………………………….. w …………………………………………………………… pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Pracownikiem  

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Read More

POZEW O NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY – UMOWY O PRACĘ WZÓR

………………………………………………

 

 

Sąd Rejonowy Sąd Pracy  w ……………………….     Powód: ……………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. Pozwany: …………………………………….                ……………………………………..                …………………………………….. 

   

Pozew o nawiązanie stosunku pracy – umowy o pracę

 

    Powód wnosi o 1. Nawiązanie przez pozwanego z powodem stosunku pracy – umowy o pracę z dniem ……………..r. w taki sposób, że pozwany zatrudni powoda na dotychczasowym stanowisku pracy ………………. przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………… 2.

Read More

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ WZÓR

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto  dnia … w … pomiędzy:

……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..
a ……………………………………………………………………………..
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem … zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w  dniu … .

§2

Read More