UGODA WZÓR

UGODA

  Zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym, a ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ……………………………………………………. Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę ……………………………………………………………………… zł, tytułem zwrotu kosztów  poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób:………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3.

Read More

UGODA POZASĄDOWA WZÓR

UGODA POZASĄDOWA

 

 zawarta dnia…………………………… w ………………………………………………………………… pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Dłużnikiem.

§1

Strony ugody zgodnie oświadczają, że wierzytelność wynikająca z faktu niezapłacenia przez Dłużnika należności z tytułu dostarczonych mu przez Wierzyciela towarów, wynosi …………… zł (słownie…………………………………………………………………………….. ): na co składa ………………. należności głównej i ………………………………………………………………………………………………….. zł z tytułu odsetek.

§2

Read More