Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

…, dnia …

00-000 …

 

00-000 …

 

 

Wniosek nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

 

Działając na podstawie art. 31 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w związku z umową ubezpieczenia zawartą przez …….……………………………………………z … w dniu ………………………

Zgodnie z treścią art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), w chwili w której nabyłem pojazd od ……………………………………………….. prawa i obowiązki z dotychczasowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przeszły na mnie.

Wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

Miejscowość … , dnia …

Imię i nazwisko ….

00-000 …

Nazwa ubezpieczyciela 

00-000 …

 

Powiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Spełniając obowiązek nałożony na mnie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152) niniejszym informuję, że w dniu …………………….. sprzedałem swój samochód marki ………………………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………..

Panu … (imię  i nazwisko) legitymującej się:

– dowodem osobistym o nr ………………………………wydanym przez …………………………………………………………………………………………………

– PESEL ……………………………..…,

która zamieszkuje w …rzy ul. …, 00-000 … .

Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży przekazałem Panu … dokument ubezpieczenia (polisę ubezpieczeniową) z okresem ubezpieczenia od ………………………………….. do ………………………………….. o numerze i serii …………………………………….

Tym samym, zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152), wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w dniu …………………………….. pomiędzy XYZ (ubezpieczyciel)  a mną przechodzą na Pana … .

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                …

Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń ZWZW

 

                                                                                                                      ……………………………………………

miejscowość i data

 

……………………………………………………….

Imię i nazwisko

 

………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

………………………………………………………..

Kod pocztowy / miejscowość

 

………………………………………………………..

PESEL

 

………………………………………………………..

NIP

 

………………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu

 

 

Zakład Ubezpieczeń

Społecznych

Oddział / Inspektorat

w …………………….

WNIOSEK

 

 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń

 

społecznych z tytułu zatrudnienia w ……………………………………………………………………………………

(nazwa pracodawcy)

 

NIP ………………………………………………….

 

REGON …………………………………………….

 

 

 

Zaświadczenie będzie przedłożone w urzędzie gminy (miasta), w celu uzyskania

 

dodatku…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

*) Zaświadczenie proszę przekazać na adres : ……………………………………………………………………

(podać adres, jeżeli jest inny ni. w nagłówku pisma)

 

 

 

 

 

 

…………………………………

podpis

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

… (miejscowość), dnia …

 Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

Read More