Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

              …………………………………………………………

              …………………………………………………………

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

 

Wobec odmowy  sprostowania świadectwa pracy z dnia ……………………… przez pozwanego

pracodawcę powód wnosi o:

 

Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu …………………….

przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z

kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej .

 

 

Uzasadnienie:

 

 

W oparciu o art. ……………………………………………..

Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia ………………………………………………….. o

sprostowanie świadectwa pracy

Dowód: pismo pozwanego z dnia……………………………………………………………………………………

 

Pozwany w piśmie z dnia……………….. odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód

zachowując  siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie .

 

Powód powołuje się na okoliczności, potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ………………………………………

                              ………………………………………

                              ………………………………………

Pozwany: ……………………………………

                               ………………………………………

                              ……………………………………….

 

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

 

Uzasadnienie

Powód oparł pozew na art. ……………….. oraz następującym stanie faktycznym:

 

Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy.

 

Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy

 

Pozwany nie wydał  świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia …………………………. r. do ……………………………. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ……………………….. .

Pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy.

 

Dowód: pismo powoda o odszkodowanie

 

W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.

 

…………………………………………………………………..

Podpis powoda

 

Świadectwo pracy

…………………………………………. ……………………………………
(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)
lub miejsce zamieszkania)
……………………………
(nr REGON – EKD)
ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że ………………………………………………………
(imię i nazwisko pracownika)
imiona rodziców ………………………………………………………
urodzony ………………………………………………………
(data urodzenia)
był zatrudniony ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(pracodawca)
w okresie od …………………….. do ……………………
………………………………………………………
w wymiarze ………………………………………………………
(wymiar czasu pracy)
2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)
3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
a) rozwiązania ………………………………………………………
………………………………………………………
(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
b) ………………………………………………………
………………………………………………………
(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)
c) wygaśnięcia ………………………………………………………
………………………………………………………
(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
4. W okresie zatrudnienia pracownik:
1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:
………………………………………………………
(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku
kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
w tym ………………………………………………………
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie
art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym,
w którym ustał stosunek pracy)
2) korzystał z urlopu bezpłatnego
………………………………………………………
(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa
prawna jego udzielenia)
3) wykorzystał urlop wychowawczy
………………………………………………………
(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)
4) był niezdolny do pracy przez okres ……………………………………………………… dni
(liczba dni, za które pracownik otrzymał
wynagrodzenie – zgodnie z art. 92 Kodeksu
pracy, w roku kalendarzowym, w którym
ustał stosunek pracy)
5) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane
w art. 188 Kodeksu pracy ………………………………………………………
(liczba dni zwolnienia wykorzystanego
w roku kalendarzowym, w którym ustał
stosunek pracy)
6) został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy
………………………………………………………
(okres, o który został skrócony okres
wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)
7) odbył służbę wojskową w okresie ………………………………………………………
………………………………………………………
(okres odbywania czynnej służby wojskowej
lub jej form zastępczych)
8) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
………………………………………………………
………………………………………………………
(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj
i zajmowane stanowiska)
9) wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy
………………………………………………………
………………………………………………………
10) ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie
zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane
przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)
11) ………………………………………………………
………………………………………………………
(dni, za które pracownik nie zachował prawa
do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu
pracy, przypadające w okresie od dnia
1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)
5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:
………………………………………………………
………………………………………………………
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)
………………………………………………………
(wysokość potrąconych kwot)
6. Informacje uzupełniające
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
(pieczęć i podpis pracodawcy lub
osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Świadectwo pracy

………………………………………….                                                                                               ……………………………………

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                (miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

……………………………

(nr REGON – EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1.      Stwierdza się, że ………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ………………………………………………………

urodzony ………………………………………………………

(data urodzenia)

był zatrudniony ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(pracodawca)

w okresie od …………………….. do ……………………

………………………………………………………

w wymiarze ………………………………………………………

(wymiar czasu pracy)

2.      W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3.      Stosunek pracy ustał w wyniku:

a)      rozwiązania ………………………………………………………

………………………………………………………

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b)      ………………………………………………………

………………………………………………………

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

c)      wygaśnięcia ………………………………………………………

………………………………………………………

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4.      W okresie zatrudnienia pracownik:

1)      wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

………………………………………………………

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ………………………………………………………

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie

art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

2)      korzystał z urlopu bezpłatnego

………………………………………………………

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa

prawna jego udzielenia)

3)      wykorzystał urlop wychowawczy

………………………………………………………

(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

4)      był niezdolny do pracy przez okres ……………………………………………………… dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał

wynagrodzenie – zgodnie z art. 92 Kodeksu

pracy, w roku kalendarzowym, w którym

ustał stosunek pracy)

5)      wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane

w art. 188 Kodeksu pracy ………………………………………………………

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego

w roku kalendarzowym, w którym ustał

stosunek pracy)

6)      został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

………………………………………………………

(okres, o który został skrócony okres

wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

7)      odbył służbę wojskową w okresie ………………………………………………………

………………………………………………………

(okres odbywania czynnej służby wojskowej

lub jej form zastępczych)

8)      wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

………………………………………………………

………………………………………………………

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj

i zajmowane stanowiska)

9)      wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy

………………………………………………………

………………………………………………………

10)       ………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie

zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane

przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

11)       ………………………………………………………

………………………………………………………

(dni, za które pracownik nie zachował prawa

do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu

pracy, przypadające w okresie od dnia

1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

5.      Informacja o zajęciu wynagrodzenia:

………………………………………………………

………………………………………………………

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

………………………………………………………

(wysokość potrąconych kwot)

6.      Informacje uzupełniające

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)