Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Komórka organizacyjna:

ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA

              środka trwałego                    (MT) Nr ………..
              przedmiotu nietrwałego        (MN)
Dnia ……………………200 …..r. przeniesiono Nr inwentarzowy: …………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

(nazwa i charakterystyka)

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

           

Przeniesiono:

KSIĘGOWOŚĆ

Stanowisko kosztów

skąd:  
dokąd:  

Zlecił:

Przekazał:

Przyjął:  
Data: Podpis Data: Podpis Data: Podpis Rodzaj

ewid.

Data Podpis
                 

 

 

Komórka organizacyjna:

ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA

              środka trwałego                    (MT) Nr ………..
              przedmiotu nietrwałego        (MN)
Dnia ……………………200 …..r. przeniesiono Nr inwentarzowy: …………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

(nazwa i charakterystyka)

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

           

Przeniesiono:

KSIĘGOWOŚĆ

Stanowisko kosztów

skąd:  
dokąd:  

Zlecił:

Przekazał:

Przyjął:  
Data: Podpis Data: Podpis Data: Podpis Rodzaj

ewid.

Data Podpis
                 

 

 

 

Uwaga:

Dokument wystawiany jest przez jednostkę przekazującą sprzęt.

Po dokonaniu przesunięcia (przeniesienia) dokument w czterech egzemplarzach należy dostarczyć do sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.

Przyjęcie środka trwałego

(pieczęć firmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

 

NR

OT

 

DATA

   
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO  
   
SYMBOL WG KRŚT CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA  

 
NUMER INWENTARZOWY

 

 
ROK PRODUKCJI CZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA  
     
NR DOWODU NABYCIA ŹRÓDŁO NABYCIA  
     
DATA NABYCIA    
     
DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA MIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO  
     

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI  

 

 

GR    
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA  

 
ADNOTACJE KSIĘGOWE  
                     
                     
                     
                     
                     

 

Protokół przekazania środka trwałego

 

…………………………. , dnia …………………………………..

 

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

Sporządzony dnia ……………………. w (adres) ………………………………………………………………………………..

 

Komisja w składzie:

 

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

 

Strona przejmująca:

 

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena

Wartość

         
         
         
      RAZEM  

 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wyżej wymieniony sprzęt …………… został wpisany do książki inwentarzowej pod nr ………………

Powyższy protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

Strona przekazująca

 

……………………….

(podpis)

Karta środka trwałego

Karta środka trwałego

Read More

DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

(piećzęć fitmy)

DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA

Read More

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WZÓR

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………

Read More