Umowa sprzedaży na raty

UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy ……………………………………………………………. 1. Firmą ……………………………………………………………………………………, zwanym „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………, a

2. …………………………………………, zam. w ………………………………, zwanym dalej „Kupującym”, o następującej treści:

§ 1.

Sprzedawca prowadzący w …………………………. przy ul. …………………… sklep ……………………… sprzedaje Kupującemu ……………………………………, składający się z ……………………………………, a Kupujący ……………………………………………………………………………………………………… nabywa.

§ 2.

Cena kupna wynosi ………………………. zł (słownie: ………………………………………………. złotych) Kwota ta zostanie wpłacona w następujący sposób:

a) w dniu dzisiejszym Kupujący zapłacił Sprzedawcy kwotę ……………….. zł (słownie …………. ………………………. złotych), jako część ceny kupna. Sprzedawca pokwituje przyjęcie tej kwoty, b) resztę ceny kupna Kupujący zapłaci w ratach po …………………… zł (słownie ……………. ……………….. złotych) miesięcznie dnia …….. każdego miesiąca, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna. Początek spłaty rat nastąpi w dniu …………………………… .

§ 3.

Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

§ 4.

Przedmiot sprzedaży został już wydany Kupującemu, co ten niniejszym potwierdza.

§ 5.

W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub większej liczby rat Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całej należnej mu kwoty.

§ 6.

W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub większej liczby rat Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, wyznaczając uprzednio Kupującemu ………………………. termin dodatkowy do zapłaty zaległości.

§ 7.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący obowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy przedmiot umowy i zapłacić wynagrodzenie za używanie go za każdy miesiąc w kwocie po ………………… % od ceny kupna, jak również zapłacić stosowne odszkodowanie, gdyby przedmiot był uszkodzony. Sprzedawca będzie zobowiązany w takim przypadku zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę na poczet ceny kupna, po potrąceniu z niej wzajemnych roszczeń.

§ 8.

Niebezpieczeństwo połączone z posiadaniem przedmiotu ciąży na Kupującym od chwili wydania mu przedmiotu kupna.

§ 9.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiana umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10.

Koszty umowy ponosi Kupujący.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                      Sprzedawca                                                               Kupujący

            ……………………………….                                              ……………………………..

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zawarta dnia ………………………………………….. . r., w ………………………………………………….,
pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą
a Panią(em) …………………………………………………………………………………………………………………,
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………….
legitymującym się …………………………………………………………. seria ……………………………………..
nr ……………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………..

zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.

Read More

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta ………………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………. legitymującym się ………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………..

zwany dalej Zlecającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pośrednikiem,

§1.

Read More

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY
 
zawarta dnia …………………………………w …………………………………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Sprzedającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Kupującym.

§1

Read More

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

Read More

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY, RĘKOJMI I DOSTAWY, OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO SPRZEDAŻY

  

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Niniejszy dokument dotyczy sprzedaży następujących dóbr

Read More

UGODA WZÓR

UGODA

  Zawarta dnia ……………………………… w ……………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym, a ………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1.

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2.

Strony zgodnie postanawiają, że dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z ……………………………………………………. Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę ……………………………………………………………………… zł, tytułem zwrotu kosztów  poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób:………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3.

Read More

UMOWA AKWIZYCJI WZÓR

UMOWA AKWIZYCJI

 zawarta dnia … w … pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Zleceniodawcą a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Akwizytorem.

§1

Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów. 

§2

Zleceniodawca dostarczy Akwizytorowi aktualną ofertę sprzedaży wraz z cennikiem. 

Read More

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU WZÓR

Umowa zawarta w dniu (dzień – miesiąc – rok) ………………………….. w (miejscowość) …………………………………………….  pomiędzy: Sprzedającym (imię i nazwisko) :……………………………………….. PESEL: ………………………….. NIP: ……………………………….. Adres: (ulica i miejscowość) ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. wydany przez …………………………………………………………… a Kupującym (imię i nazwisko) :……………………………………….. PESEL: ………………………….. NIP: ……………………………….. Adres: (ulica i miejscowość) ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. wydany przez ……………………………………………………………  

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka/model/typ ……………………………………………………… rok produkcji ……………………….. nr silnika …………………….. nr nadwozia …………………………………………………………….. nr rejestracyjny ……………………………………………………….. kolor ……………………………………….przebieg ………………………………km Dodatkowe ustalenia: ………………………………………………………………..  

Read More