POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWEJ WZÓR

… , dnia …………………..r.
Sąd Rejonowy …………………..
…..Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. ………………………………
………………………………….
                                                                  POWÓDKA:     …
                                                                                             ul. ……………………
                                                                                             ……………………….
                                                                  POZWANY:      …
                                                                                             ul. …………………..
                                                                                             ………………………
POZEW
o ustanowienie rozdzielności majątkowej
między małżonkami
 
                                                                           

            Działając w imieniu własnym wnoszę o:

Read More