Reklamacja

 

 

REKLAMACJA

 

 

 

 

 

……………………….., dnia…….

Adresat:… ………………………..

 

 

 

Niniejszym informujemy, że zakupiliśmy u Państwa wyrób, który został opisany jako:……………….

Jedna z naszych klientek, która zakupiła wyżej wymieniony towar, poinformowała nas o wadach wyrobu.

 

Nazwisko klientki:………………………………………………………

Data zakupienia wyrobu:…………………………………………..

Stwierdzona wada:…………………………………………………….

Reklamcjaa obejmuje:……………………………………………………..

 

W przypadku nieuznania naszej reklamacji, będziemy dochodzić swoich praw i zwrotu kosztów na drodze sądowej.

Niniejsze pismo proszę traktować jako ostateczne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………..

(podpis)

 

Reklamacja dzieła – usunięcie wad

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego usunięcia wad dzieła w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmę naprawy i odstąpię od umowy bądź będę żądać obniżenia ceny

W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru

 

                                                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                              … (podpis)

 

Reklamacja dzieła – wezwanie do poprawy wykonania dzieła

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  

Wezwanie do poprawy wykonania

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż realizowana przez Państwa usługa (remontu mieszkania, stawiania ogrodzenia, układania kostki brukowej itp.) jest wykonywana wadliwie/sprzecznie z umową. Wadliwość/sprzeczność z umową polega na ………………… Z uwagi na powyższe wzywam, na podstawie art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego do zmiany sposobu wykonania dzieła przez  …. w terminie ………..  z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpię od umowy bądź powierzę poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na Państwa koszt i niebezpieczeństwo.

 W załączeniu składam kopię paragonu/zamówienia/umowy/protokołu odbioru.  

 

                                                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                      … (podpis)

 

Reklamacja dzieła – obniżenie ceny dzieła po reklamacji

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy-sprzedawcy i jego adres

 

 

Żądanie obniżenia ceny

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu nieusunięcie wad dzieła z umową w wyznaczonym w reklamacji terminie, na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia wynagrodzenia za dzieło o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy wartością dzieła zgodnego z umową i wartością dzieła, który charakteryzuje się wskazaną powyżej wadliwością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                 … (podpis)

 

 

Odstąpienie od umowy po reklamacji

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa (naprawy samochodu, remontu mieszkania, uprania odzieży) odebrana przeze mnie w dniu …… jest wadliwa. Wadliwość polega na ………………… Wady dzieła zostały stwierdzone w dniu ……………………….. Reklamację złożono w dniu …….  (W tym miejscu należy opisać przebieg procesu reklamacyjnego) Ze względu na (należy wybrać jedno z uzasadnień) na nieusunięcie wad dzieła w wyznaczonym w reklamacji terminie, a ponadto informuję, że wada dzieła jest istotna.   Biorąc pod uwagę powyższe na podstawie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy o dzieło i proszę o zwrot  wynagrodzenia za dzieło na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                         … (podpis)

 

 

Protokół reklamacyjny

…………………….. dnia ………………

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

Sporządzony w dniu ………………. w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ……… z dnia ……….

Imię i nazwisko nabywcy …………………………………………………………………………………………….

Dokładny adres …………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru ……………………………. nr r-ku …………………………….. z dnia …………………..

Rodzaj towaru ………………………………………… typ …………………………………………………………….

cena …………………………………. data produkcji ………………………….. wykończenia ………………….

Producent ……………………………………………………………………………………………………………………

Transport : własny, nabywcy, sprzedawcy*)

Dokładny opis wad ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. jednostka odpowiedzialna za powstałe wady ……………………………………………………………………

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji …………………………………………………..

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Decyzja pracownika handlu …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

 

……………………………………….                                                ………………………………………….

PODPIS                                                                                               PODPIS NABYWCY

 

*) niepotrzebne skreślić

Reklamacja usługi – obniżenie ceny usługi

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

  

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 637 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę………….. zł (słownie złotych:………….) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu……

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach.  Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W zawiązku z powyższym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,
a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto……….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Reklamacja dzieła – naprawa dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa uszycia garnituru odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że jedna z nogawek spodni jest węższa od drugiej. Ponadto, wewnątrz marynarki miała być wykonana dodatkowa kieszonka. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę)

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną przeróbkę uszytego garnituru.

 

Z poważaniem

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Reklamacja dzieła – pełny zwrot ceny

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

 

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania stołu dębowego odebranej przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że stół został wykonany z drewna sosnowego bez uprzedniej konsultacji, gdyż drewno dębowe było niedostępne. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa lub wymiana stołu jest niemożliwa, gdyż wymagałaby nadmiernych kosztów. Natomiast podana niezgodność wykonanego dzieła jest dla mnie istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 ww. ustawy odstępuję od umowy. Zwracam wykonane dzieło i proszę o zwrot zapłaconej kwoty na konto………………….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Reklamacja dzieła – wymiana dzieła

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Reklamacja

Niniejszym, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Państwa usługa wykonania protezy stomatologicznej odebrana przeze mnie w dniu……jest niezgodna z umową. Niezgodność polega na tym, że kształt protezy nie jest dopasowany do kształtu dziąseł, powodując ich puchnięcie. Niezgodność została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy doprowadzenia wykonanego dzieła do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę dzieła na nową.

 Z poważaniem

 

Na podstawie art. 627¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.