Wskazanie następcy działki

Wskazanie następcy

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu PZD, proszę w przypadku mojej śmierci przydzielić dotychczas użytkowaną przeze mnie działkę dla   ……………………………………………………… , która/y jest osobą bliską w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD, tzn. ……………………………………. i  wspólnie ze mną korzysta z działki.

Jednocześnie informuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

 

 

                                                           ……………………………………………….

                                                                               podpis

 

 

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

……………………………………………………

adres zamieszkania

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

Zarząd ROD ……………………………..

w……………………………………………..

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

im. ……………………………………..  w ………………………………..

Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas użytkowanej przeze mnie

działki …………………………………………………. , która jest osobą bliską w

                                   imię i nazwisko

 

rozumieniu statutu PZD

 

……………………………………………………………… (podać stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

………………………………………

podpis

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

 

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

 

im. ……………………………………..  w ……………………………….

 

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

……………………………………….

                    podpis

 

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

 

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zamiana działki w różnych ROD

Zamiana działki w różnych ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam/Zrzekamy* się prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. w celu uzyskania przydziału działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. .

Jednocześnie wnosimy na podstawie § 75 ust. 2 regulaminu ROD o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje/nasze* członkostwo w PZD.

 

 

 

 

……………………………………………

Podpis/Podpisy*

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

 

 

 

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

Wypis z rejestru członków PZD

Wzór zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2006 Prezydium KR PZD z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

Polski Związek Działkowców

 

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

 

Pan/ Pani …………………………………………………………………………..

 

oraz współmałżonek

 

Pan/ Pani……………………………………………………………………………..

 

Jest/są członkiem/ami Polskiego Związku Działkowców, któremu/ym Zarząd ROD/Prezydium Okręgowego Zarządu ……………………………PZD w dniu …………………uchwałą nr………………. przydzielił działkę nr ………….. o powierzchni……..m2, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ………………………………..położonym w ……………………………….na działce/ działkach ewidencyjnej/nych nr, nr:  …………………………………………

Polski Związek Działkowców posiada prawo: własności, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntu*, które ujawnione jest w dziale ….. księgi wieczystej Kw …………prowadzonej dla tej nieruchomości przez właściwy Sąd Rejonowy.

Rodzinny Ogród Działkowy…………… zarejestrowany jest w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod nr …………………….jako ogród stały

Wypis wydawany jest na wniosek zainteresowanego i uprawnia do podjęcia czynności wynikających z art. 14 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

                                       ……………………………..             ……………………………

                                       Prezes OZ PZD                         osoba upoważniona

Miejscowość / Data………………………….

 

*należy wybrać właściwy tytuł prawny PZD do gruntu ROD, a pozostałe skreślić

Wezwanie do zapłaty za działkę

Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD ………………..                                                                               

w ……………………………

…………………………….

Imię i nazwisko członka PZD

 

………………………………..

 

…………………………….

adres zamieszkania

 

Nr działki ……….   

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Zarząd ROD …………………………… w ………………….… na podstawie § 43 regulaminu ROD wzywam Pana/Panią do zapłaty kwoty …….. zł z tytułu ………………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia ……………. do dnia zapłaty. Wskazujemy równocześnie, że termin zapłaty minął w dniu ………………… .

Należy również uiścić kwotę ……….. zł z tytułu kosztów poniesionych przez zarząd ROD w związku z doręczeniem Panu/Pani niniejszego wezwania (§ 43 ust. 2 regulaminu ROD).

Zapłata ww. kwot winna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.

Jednocześnie informujemy, że niewykonanie niniejszego wezwania (w całości lub części) sprawi, że zarząd ROD podejmie działania przewidziane w §§ 23 lub 36 statutu PZD, a także rozważy podjęcie kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności.

                                                                                                                     

Pieczęć ROD                              ………….……………..………

Podpisy dwóch członków zarządu ROD

 

 

 

………………………., dnia ……………………..

 

Deklaracja członkowska PZD

  POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

  1. 1.   Dane ubiegającego się o członkostwo

 

Nazwisko i imię …………………………………………………….PESEL………………………..

 

imię ojca ……………………. Data i miejsce urodzenia ………………………………………..

 

Adres zamieszkania (adres do korespondencji)     –          ………………………………..

                                                                                                             kod pocztowy                             Miejscowość

 

………………………………………    ……………..       ………………..

                              ulica                                                               nr domu                           numer mieszkania

 

Telefon    …………………………………………………………

 

Proszę o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Działkowców i

 

przydzielenie w użytkowanie działki w ROD ……………………………………………..

 

w …………………………………………..

 

Zobowiązuję się do użytkowania działki zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych oraz oświadczam, że będę przestrzegać przepisy statutu PZD i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego.

 

Oświadczam, że nie będę wykorzystywać działki do zamieszkiwania, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,  nie będę działki udostępniać innym osobom do celów sprzecznych z funkcjonowaniem rodzinnego ogrodu działkowego i przeznaczeniem działki w ROD.

 

Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

…………………………………………………………@……………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 

……………………………, dnia ……………………. r.                  ……………………………….

             miejscowość                                                                                  podpis

 

  1. 2.    Informacje dodatkowe (wypełnia ubiegający się o członkostwo Związku)

Informuję, że: jestem/nie jestem* w związku małżeńskim z  ……………………………..

                                                                                                                 imię i nazwisko          

* Niepotrzebne skreślić

 

Oświadczam, że ani ja, ani mój współmałżonek nie jesteśmy użytkownikami działki w innym rodzinnym ogrodzie działkowym

 

………………………… dnia …………………..                 ……………………………………

            miejscowość                                                                                      podpis

—————————————————-

  1. 3.    Adnotacje Zarządu ROD (Prezydium Okręgowego Zarządu PZD)

 

Uchwałą Nr ………….. z dnia ………………………………. Zarządu ROD (Prezydium

 

Okręgowego Zarządu PZD) ……………………………………………………………………

nazwa ROD (nazwa OZ)

 

w ……………………………………………………. przyjęto w poczet członków Polskiego

 

Związku Działkowców Pana/Panią …………………………………………………………….

 

I przydzielono działkę Nr ……………… o powierzchni …………… m2

 

w ROD ……………………………………………… w …………………………………………………

 

pieczęć Zarządu ROD

lub Okręgowego Zarządu PZD

 

 

 

 

……………………………………………..

podpis i pieczątka imienna

Prezesa (Zarządu ROD/OZ PZD

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………. r.     

Oświadczenie dla nowych użytkowników działek

……………………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………………

………………………………………

adres

 

Polski Związek Działkowców

ROD ………………………………..

w …………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie § 83 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oświadczam, że zostałem uprzedzony przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………………………………………. w ……………………………, iż znajdująca się na terenie tego ogrodu działka nr ……… jest zagospodarowana w sposób rażąco sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego poprzez ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

W związku z powyższym niniejszym stwierdzam, że w przypadku podjęcia uchwały    o    nadaniu    członkostwa    w    Polskim   Związku   Działkowców   i przydzieleniu w użytkowanie działki nr ………. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym …………………………………………….. w …………………………………….. zobowiązuję    się    do    usunięcia    wyżej    opisanych    nieprawidłowości    w zagospodarowaniu tej działki poprzez ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… w nieprzekraczalnym terminie do ……………………. 201… roku – pod rygorem uznania powyższej uchwały za nieważną.

 

 

………………………………………..

         Własnoręczny podpis

Polski Związek Działkowców – deklaracja członkowska

 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

  1. 1.     Dane ubiegającego się o członkostwo
Nazwisko  

 

Imię/imiona  
Miejsce urodzenia   Data urodzenia  
`
Adres zamieszkania

 

 

 

 

 
Adres do korespondencji

jeżeli inny niż zamieszkania

   
 
 
Numer PESEL   Nr dowodu osobistego  
Nr telefonu   Adres e-mail  
 
 
  1. 2.     Deklaracja ubiegającego się o członkostwo
Zwracam się o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Działkowców. Zobowiązuję się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD i przepisów organizacyjnych PZD. Oświadczam, iż na podstawie umowy (w załączeniu***) posiadam prawa wynikające z umowy dzierżawy działkowej do  działki nr………. o powierzchni ………. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ………………….……………………………. w ……………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych PZD zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

…………………………………………………………

Czytelny podpis

**Wyrażam zgodę na zawiadamianie mnie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków PZD w ROD za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail

………………………………………

Czytelny podpis

 
 
  1. 3.     Adnotacje Zarządu ROD (Prezydium Okręgowego Zarządu PZD)
Uchwałą Nr ………….. z dnia ………………………………. Zarządu ROD/Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD* ……………………………………………………………………. w …………………………………………………. przyjęto w poczet członków Polskiego Związku Działkowców Pana/Panią ……………………………………………………………

 

pieczęć Zarządu ROD

lub Okręgowego Zarządu PZD

Podpisy i pieczątki imienne

  …………………………………                                       ………………………………….

Członek Zarządu ROD/OZ*                                      Prezes (Zarządu ROD/OZ PZD*

 
Miejscowość …………………………………………… Data ……………………………………

*niepotrzebne skreślić

** fakultatywnie

*** załącznikiem do oświadczenia jest umowa dzierżawy działkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o ROD z dnia
13 grudnia 2013 r.) lub umowa o przeniesieniu praw do działki (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD)