Prokura łączona

PROKURA ŁĄCZNA

 

 

Wspólnicy spółki dnia …………………………………………………………..  ustanawiają dla swej spółki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………  zwanej dalej Spółką

Prokurentów w osobach:

Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w ………………………………………………………………………………………………………… legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………..

oraz

Panu (i)……………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkałemu  w ……………………………………………………………………………………………………….. legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………………………….

do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

 

……………………………….                         …………………………………..

podpisy Wspólników

Złożenie prokury przez prokurenta

ZŁOŻENIE PROKURY PRZEZ PROKURENTA

 

 

Podpisany niżej ……………………………………………………………………………

zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ……………………….nr …………………………………………

Prokurent spółki ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że dnia …………………………………………….

składam prokurę ustanowioną dnia …………………………….. przez…………………………………………….

 

 

……………………………………………..

podpis Prokurenta

 

ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY

  My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

Read More

PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

PROKURA ŁĄCZNA

 Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

Read More

PROKURA WZÓR

PROKURA

Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki dnia … ustanawiają dla spółki … z siedzibą w …

Read More