Odpowiedź na pozew – formularz „OP”

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

OP ODPOWIEDŹ NA POZEW Data wpływu

(wypełnia sąd)

 

 

 

 

 

 

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do odpowiedzi na pozew należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku gdy oświadczenia i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się
w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składana odpowiedź na pozew

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)  

2. Sygnatura akt:
SĄD REJONOWY

 

 

 

W rubrykach 3.1.1.– 3.2.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu.
3. Dane pozwanych składających odpowiedź na pozew
3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
3.1.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 3.2.3. Adres pozwanego do doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających odpowiedź na pozew? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS) tak*/nie*
W rubrykach 5.1. i 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oświadczenia i wnioski pozwanego

W odpowiedzi na pozew należy przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty powinny być zgłoszone przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

W razie częściowego uznania powództwa, należy precyzyjnie określić część żądania głównego i ubocznego (np. z tytułu odsetek), którą pozwany uznaje. To samo dotyczy wniosku o oddalenie powództwa w części.

– zgłaszam zarzut*

…………………………………………………………………………………………………………………….(dokładnie określić jaki)

– uznaję powództwo w całości*/w części*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dokładnie określić, w jakiej części pozwany uznaje powództwo)

– wnoszę o oddalenie powództwa w całości*/w części*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dokładnie określić, w jakiej części pozwany domaga się oddalenia powództwa)

 

– składam powództwo wzajemne*

(w takim wypadku należy wypełnić i dołączyć formularz pozwu wzajemnego – PW)*

– zgłaszam inne wnioski* (wskazać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Żądanie zwrotu kosztów procesu
8. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

– fakty, które pozwany przyznaje,

– fakty, którym pozwany zaprzecza,

– fakty, z których wynika, że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W odpowiedzi na pozew należy przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

 

9. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np.
w wypadku dowodów niedołączonych do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu).
Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
9.1.1. Zgłaszany dowód 9.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
9.2.1. Zgłaszany dowód 9.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
9.3.1. Zgłaszany dowód 9.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

9.4.1. Zgłaszany dowód 9.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić formularz  WD)

Dowody niezgłoszone w odpowiedzi na pozew i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

tak*/nie*
11. Załączniki  (należy wymienić wszystkie dołączone do odpowiedzi na pozew dokumenty)
1) ………. odpisów odpowiedzi na pozew i wszystkich załączników,

2)  pełnomocnictwo*,

3) dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu pozwanego niebędącego osobą                      fizyczną*,

4) ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej odpowiedź na pozew oraz podpis 13. Data

 

 

P O U C Z E N I E

Odpowiedź na pozew należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu
w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego
z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pozew wzajemny i pisma zawierające wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.

Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia w postępowaniu uproszczonym są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w trybie uproszczonym.

Formularze dostępne są w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Odpowiedź na pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.

Pismo cofające pozew

…, dnia ………………..………

 

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

Powód: ………………………………….

imię i nazwisko, adres

Pozwany: ………………………………..

imię i nazwisko, adres

 

 

C O F N I Ę C I E   P O Z W U

 

Cofam pozew w niniejszej sprawie i wnoszę o umorzenie postępowania.

 

 

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………….

(w uzasadnieniu należy podać przyczynę cofnięcia pozwu)

 

………………………………..

(czytelny podpis)

 

 

W załączeniu:

– odpis pisma

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Sąd Rejonowy ……………………….

Wydział Gospodarczy ……………….

Powód: …………………………………………..

               ………………………………………….

Pozwany: ………………………………………..

               ………………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ……………..zł

 

 

 

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Nakazanie by pozwany  zapłacił powodowi kwotę ………… zł z ustawowymi odsetkami

od dnia …………………….. roku, do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

3. Przeprowadzenia rozprawy także podczas nieobecności powoda.

 

 

 

Uzasadnienie

Pozwany dokonał zakupu u powoda ……………………. w dniu ………………………… roku z terminem płatności do …………….. roku.

 

Dowód: kopia faktury nr ……………………..

 

Pomimo wezwania do zapłaty z …………………. roku powód nie dokonał zapłaty.

 

Dowód: kopia wezwania do zapłaty

 

To wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi.

 

Wobec zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony.

 

……………………………………….

Podpis Powoda

Pozew o ustalenie stosunku pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy  w ……………………………………….

Powód: …………………………………………………………

              …………………………………………………………

              …………………………………………………………

Pozwany: ……………………………………………………..

                ……………………………………………………….

                ……………………………………………………….

 

 

 

Pozew o ustalenie stosunku pracy – umowy o pracę

 

 

 

Powód wnosi o:

 

Orzeczenie w wyroku: ustala się, że w okresie od dnia ……………… r. do dnia …………………… r. powoda łączył z pozwanym stosunek pracy.

 

Zasądzenie od pozwanego poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania, wyrokowi zaocznemu i wyrokowi zasądzającemu w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powoda.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………….

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód, będący pracownikiem, dochodzi od pozwanego pracodawcy ustalenia że:

 

– w oznaczonym czasie łączył go z pozwanym stosunek pracy,

 

– był zatrudniony u pozwanego mimo zawartej z nim umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które stanowiły ukrytą umowę o pracę.

 

Pozew oparto na  art. ……………………………………

 

Praca powoda u pozwanego polegała na: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………

Podpis powoda

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy

Sąd Rejonowy ………………….

Sąd Pracy  w ……………………….

Powód: ………………………………………

                              ………………………………………

                              ………………………………………

Pozwany: ……………………………………

                               ………………………………………

                              ……………………………………….

 

 

Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek  nie wydania w terminie świadectwa pracy

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1.Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwoty w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

 

Uzasadnienie

Powód oparł pozew na art. ……………….. oraz następującym stanie faktycznym:

 

Pozwany nie wystawił powodowi świadectwo pracy.

 

Dowód: pismo powoda do pozwanego o wydanie świadectwa pracy

 

Pozwany nie wydał  świadectwa pracy powodowi. Z tego powodu powód pozostał bez pracy od dnia …………………………. r. do ……………………………. r. i wskutek tego żąda od pozwanego pracodawcy zapłaty odszkodowania za okres ……………………….. .

Pozwany mimo wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania nie zapłacił, ani też nie wydał świadectwa pracy.

 

Dowód: pismo powoda o odszkodowanie

 

W tej sytuacji pozew jest uzasadniony.

 

…………………………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o przywrócenie do pracy

Sąd Rejonowy ……………………………….

Sąd Pracy w ………………………………………..

Powód: …………………………………………………………

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Pozwany: ……………………………………………………..

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

 

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę …….. zł.

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ……………………………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości ……………………………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

 

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

 

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

 

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

 

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez  pracodawcę w piśmie z dnia ………………………………………  r.

Dowód: Pismo pozwanego

Powód opiera pozew na art. ………………………………….

Oraz stanie faktycznym:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..

Podpis powoda

 

Pozew o odszkodowanie za wygaśnięcie umowy o pracę

 

Sąd Rejonowy ……………………………
Sąd Pracy w ……………………………………

Powód: ……………………………………….
………………………………………
……………………………………….

Pozwany: …………………………………….
………………………………………
………………………………………

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku …………………………….. pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ………………………………………………………….

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ………… zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ……………………………………………………
Uzasadnienie
Na podstawie art. ……………… k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania.

W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od …………………………………… do ………………………………….. z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………….
Podpis powoda

 

Pozew o uznanie klauzuli za niedozwoloną

Miejscowość, data

 

Do:

Sąd Okręgowy w …

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

… adres

Powód

(Imię i nazwisko konsumenta)

Pozwany

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

 

Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 47938 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o uznanie postanowienia wzorca umowy stosowanego przez pozwanego w par. 11 umowy sprzedaży w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.” za niedozwolone i zakazanie jego stosowania.

 

Uzasadnienie

 

Zawarłem z pozwanym w dniu … roku umowę sprzedaży (dowód: kopia umowy). Umowa miała charakter umowy adhezyjnej, pozwany korzystał z wzorca umowy i nie była ona negocjowana. Umowa zawiera w par. 11 postanowienie w brzmieniu: „Kupujący może wnosić o usunięcie niezgodności towaru z umową tylko, gdy posiada oryginał faktury lub paragonu.”  Regulująca odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176) nie nakłada na kupującego obowiązku udowadniania faktu zakupu w jakikolwiek szczególny sposób ani, co ważniejsze, nie wiąże odpowiedzialności sprzedawcy z posiadaniem przez kupującego szczególnego rodzaju dokumentów. Dlatego wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku wykazywania przez kupującego faktu zakupu w inny sposób niż wskazany w umowie należy uznać za sprzeczne z  3853 pkt 2 i 21 Kodeksu cywilnego:

W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

2)   wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

21)  uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nie zawiera wskazanej powyżej klauzuli w brzmieniu identycznym, ewentualnie zbliżonym. Z tych względów pozew jest uzasadniony.

 

W załączeniu:

– kopia umowy z dnia …,

– odpis pozwu i załącznika.

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew

Formularz pozwu P

Read More