Pełnomocnictwo łączone

PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE

 

 

Ja, niżej podpisany dnia ………………………………………………………….. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w……………………………………………………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr ……………………………………………………………………………. wydanym przez ……………………………………………………………

oraz

Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr …………………………………………………………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………………….

do………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..

w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w moim imieniu potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników

 

                …………………………………….

podpis Mocodawcy

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWARCIA UMOWY

 

 

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu (i) …………………………………………………………………………………………………………………………………….  zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ……………………………………………….. wydanym przez……………………………………………………………………do zawarcia w moim imieniu umowy ………………………………………………………………………………………………………………………. z Panem …………………………………………………………………………………………………………………… .

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

……………………………………………………………

podpis

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)………………………………………

zamieszkałemu w…………………………………………………………………………………………………………..

legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr …………………………………………….

wydanym przez. ……………………………………………………………………………………………………….

do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich   czynności  określonych  w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego, tj.

W zakresie pełnomocnictwa procesowego obejmującego umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

 

                                           …………………………………….

podpis Mocodawcy

 

 

      ………………………………………………………

podpis Mocodawcy

 

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DO ODBIORU PISM

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Panu (i)…………………………………………………………………………………………………
zamieszkałemu w…………………………………………………………………………………..
legitymującego się dowodem osobistym seria ……………..nr ………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………
do odbioru pism procesowych wysyłanych do mnie w związku z postępowaniem
sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym w ……………………………………………………….
……………………………………………
podpis Mocodawcy

 

Pełnomocnictwo łączne

PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE

 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu(i)……………………………………………………..

zamieszkałemu w………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr……………………………..

wydanym przez ……………………………………………………………

oraz

Panu(i)………………………………………………………………………………

zamieszkałemu w………………………………………………………………..

legitymującego się dowodem osobistym seria …………… nr ……………………………………

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………..

do……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

w taki sposób, że do ważności czynności zawartej w moim imieniu potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników

 

                                                           …………………………………….

podpis Mocodawcy

 

Pełnomocnictwo do zawierania umów

PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW

 

 

 

Niniejszy udzielam pełnomocnictwa ogólnego Panu(i)………………………………………..

zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria …………….nr ………………………………………………..

wydanym przez……………………………………………………………………

do zawierania w moim imieniu umów

z firmą …………………………………………………………………….. .

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

 

 

…………………………………….

podpis

 

Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

Niniejszym,  udzielam pełnomocnictwa Panu (i) …………………………………..

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………………………………

legitymującego się dowodem osobistym seria……………. nr…………………………………………

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………

do udziału w moim imieniu  w Zgromadzeniu Wspólników spółki

……………………………………………………………………. w dniu …………………………………………

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

…………………………………………………

podpis

 

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

 

Niniejszym udzielam Panu (i) …………………………………………….

zamieszkałemu w ………………………………………………………………………….

legitymującego się dowodem osobistym seria…………nr……………………..

wydanym przez ………………………………………………………………..

pełnomocnictwa do udziału w moim imieniu w  Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy spółki …………………………………………………….w dniu …………………………………..

oraz do wykonywania prawa głosu w moim imieniu.

 

 

………………………………………….

podpis

 

Pełnomocnictwo procesowe

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………. udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w …………………………………………………………………………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie pomiędzy mną a…………………………………………………………………………………………………………………………………. o ………………………………………………………………………………………………………………………………… sygn. akt ………………………… w sądzie rejonowym w………………………………………………………….

 

     ……………………………………

podpis Mocodawcy

Pełnomocnictwo

P E Ł N O M O C N I C T W O

 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …………………………………………………………….

Read More