UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta ………………………………………. w ………………………………………………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………………. legitymującym się ………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………..

zwany dalej Zlecającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pośrednikiem,

§1.

Read More

NACZELNY SĄD ADMISTRACYJNY – SKARGA WZÓR

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w … Skarżący: … (imię i nazwisko) … (adres)

SKARGA

  Zaskarżam decyzję Wojewody … z dnia … roku nr … doręczoną mi w dniu … roku i wnoszę o: 1. 

Read More

WNIOSEK O PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ GARAŻU I ODDANIE GRUNTU

… (miejscowość), … r.

Prezydent Miasta …

Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. …  

 

Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 

Działając w imieniu własnym, na zasadzie

Read More

WNIOSEK O BEZPRZETARGOWE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WZÓR

…………….,  …………… r.

Prezydent Miasta ……………… wnioskodawca: ………………………..                         w ……………. ul. ………….. ………………………. reprezentowany. ………………………

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu ……………………, którego jestem statutowym przedstawicielem wnoszę o:

Read More

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

  PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia  … w … (miejscowość) pomiędzy: 1. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym  przez:………………………………………………………. . a 2. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Kupującym reprezentowanym  przez:………………………………………………………… .  

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

Read More