Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Sąd Rejonowy ……………………….

Wydział Gospodarczy ……………….

Powód: …………………………………………..

               ………………………………………….

Pozwany: ………………………………………..

               ………………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ……………..zł

 

 

 

 

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

 

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

1. Nakazanie by pozwany  zapłacił powodowi kwotę ………… zł z ustawowymi odsetkami

od dnia …………………….. roku, do dnia zapłaty.

 

2. Zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

3. Przeprowadzenia rozprawy także podczas nieobecności powoda.

 

 

 

Uzasadnienie

Pozwany dokonał zakupu u powoda ……………………. w dniu ………………………… roku z terminem płatności do …………….. roku.

 

Dowód: kopia faktury nr ……………………..

 

Pomimo wezwania do zapłaty z …………………. roku powód nie dokonał zapłaty.

 

Dowód: kopia wezwania do zapłaty

 

To wezwanie pozwany pozostawił bez odpowiedzi.

 

Wobec zaistniałej sytuacji pozew jest w pełni uzasadniony.

 

……………………………………….

Podpis Powoda

SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY WZÓR

 

Sąd Rejonowy w ………. Wydział Gospodarczy   Powód: . Ul. …………. Wpis do ewidencji ………………… …………………….   Pozwany: ………………… Ul. ……………. Wpis do ewidencji …………….. ……………………..    Sgn. akt ………………………  

 Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty

  

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty

Read More