Wezwanie do zaplaty czynszu

 WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 

 

 

…………………….., dnia …………….

 

Adresat: ………………………………..

 Szanowni Państwo!

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za pomieszczenie biurowe

przy ul…………….(adres).

Zaległość obejmuje okres od……………….. do……………………, kwota do zapłaty  ………………………….

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty do dnia………., sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

……………………………………………

(podpis wynajmującego)

 

Umowa najmu lokalu (mieszkalnego)

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ……………………….. w ………………………………………………………………. pomiędzy 1. ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………….., wydanym przez ………………………………, zamieszkałym w ………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”, a 2. ………………………………..legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez ………………………………., zamieszkałym w …………………………………………….. przy ul. ……………………………………………. zwanym w treści umowy „Najemcą”, o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na …………. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w ……………………………. przy ul. …………………………… nr …………., a składającego się ……….. z pokoi, kuchni, łazienki oraz …………………………………., o łącznej powierzchni …………………… m2.

§ 2.

  1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
  2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

§ 3.

  1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ………………… zł (słownie ………………………… ………………………………… złotych) miesięcznie.
  2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).

§ 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

§ 7.

  1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
  2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości …………….ł (słownie …………………………………………. ……………………………………. złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.

§ 8.

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie ………. ) określony do dnia …………………………………………. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi …………………………………………………………………………………..

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po ……………. dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                                   Najemca

 

………………………………………                                                 ………………………………..

 

Umowa najmu

 

UMOWA NAJMU

 

 

zawarta dnia ……………………………………….w ……………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wynajmującym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zam. w ………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym alej Najemcą.

§ 1

1.   Wynajmujący oddaje w najem Najemcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.   Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.

§ 2

Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu  czynsz w  wysokości ………………………………………. zł

§ 4

Oddzielnej  zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności:

–  podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim,

–  wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

§ 5

Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………….. ……………… do ……………….. …………….. .

§ 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem …………………..okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ……………………… lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie …………………… dni.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………                                           ………………………………………………

Wynajmujący                                                                                          Najemca

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR

 

 
UMOWA NAJMU MIESZKANIA
 
 
Zawarta dnia ……………………………..w………………………………………………………………..pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wynajmującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zam. .w…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym alej Najemcą.
 

§ 1

Read More

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU WZÓR

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

………………….., dnia …………………..
Adresat:………………………………….

Niniejszym informuję, że zgodnie z

Read More

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

Read More

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU WZÓR

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU

 

 

…………….., dnia …………………….

   Wynajmujący:………. Adres: ………..   Najemca: ………… Adres: ………….. 

  Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.   Dnia…………………………. Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów

Read More

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WZÓR

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

    zawarta dnia……………………………….. w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym  dalej Najemcą.

§ 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w………………………………………………………………………………………………………..na cele użytkowe. 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. 3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca. 4. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Read More

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WZÓR

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

    zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwany dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwana dalej Najemcą

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem …………………………………………………………………. położonych……………………………………………………………………………………………………………………

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ………………………………………………………………………….. powierzchnię ……………………………. m2 w miejscu ustalonym przez strony.

§3

Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na  ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Read More

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ……………………roku w …………………… pomiędzy: 

1. ……………………., legitymującym się dowodem osobistym nr …………………, wydanym przez ………………………, zamieszkałym w ……………… przy ul. ……………….. zwanym w treści umowy „Wynajmującym”,

a

2. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………. nr PESEL ……………….. wydanym przez ………………………….., zam. ……………. zwanym w treści umowy „Najemcą”,  o następującej treści:

 

 § 1.

 Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem domu znajdującego się                   w …………… przy ul. …………………… nr ……., dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW o numerze …. przez Sąd Rejonowy w ………………,

składającego się  z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy i strychu, o łącznej powierzchni … m2.

 § 2.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w § 1 lokal wraz z urządzeniami.

2. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.

Read More