UMOWA RENTY WZÓR

 UMOWA RENTY

  

zawarta dnia ……………………… w ……………… pomiędzy ……………………………………….. zam. w  ……………………………………… z wanym dalej  Biorącym Rentę,

a

………………………………………..

zam. w …………………… zwanym dalej Dającym Rentę.

 

§ 1

Dający Rentę  zobowiązuje się do wypłacania ………………….. zł  z góry do ……………..  dnia każdego miesiąca tytułem renty.

 

§ 2

Biorący Rentę przyjmuje rentę ustanowioną w § 1.

 

§ 3

Read More

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

Read More