Wskazanie następcy działki

Wskazanie następcy

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu PZD, proszę w przypadku mojej śmierci przydzielić dotychczas użytkowaną przeze mnie działkę dla   ……………………………………………………… , która/y jest osobą bliską w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD, tzn. ……………………………………. i  wspólnie ze mną korzysta z działki.

Jednocześnie informuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

 

 

                                                           ……………………………………………….

                                                                               podpis

 

 

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ze wskazaniem jako następca osoby bliskiej w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

……………………………………………………

adres zamieszkania

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

Zarząd ROD ……………………………..

w……………………………………………..

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

im. ……………………………………..  w ………………………………..

Jednocześnie proszę o przydzielenie dotychczas użytkowanej przeze mnie

działki …………………………………………………. , która jest osobą bliską w

                                   imię i nazwisko

 

rozumieniu statutu PZD

 

……………………………………………………………… (podać stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

………………………………………

podpis

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

Zrzeczenie członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki

 

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD

 

im. ……………………………………..  w ……………………………….

 

Oświadczam, że w dniu składania niniejszego zrzeczenia nie pozostaję w związku małżeńskim*

 

……………………………………….

                    podpis

 

 

Wypełnia współmałżonek nie będący członkiem PZD*

 

Wyrażam zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania działki Nr …….. w ROD

im. …………………………………. w …………………………………….. złożone w powyższym oświadczeniu mojego współmałżonka.

 

…………………………………………….

imię i nazwisko

……………………………………………

podpis

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

*Niepotrzebne skreślić

Zamiana działki w różnych ROD

Zamiana działki w różnych ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam/Zrzekamy* się prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. w celu uzyskania przydziału działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. .

Jednocześnie wnosimy na podstawie § 75 ust. 2 regulaminu ROD o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje/nasze* członkostwo w PZD.

 

 

 

 

……………………………………………

Podpis/Podpisy*

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

 

 

 

Zamiana działki w jednym ROD

Zamiana działki w jednym ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko                                                     

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

 

Niniejszym wnoszę/wnosimy* o dokonanie zamiany użytkowanej działki nr …….. na działkę nr…….. w ROD im. ……………………………… w ……………………………… .  

 

 

 

……………………………………………

              Podpis/Podpisy*

  

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

Oświadczenie dla nowych użytkowników działek

……………………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………………

………………………………………

adres

 

Polski Związek Działkowców

ROD ………………………………..

w …………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie § 83 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oświadczam, że zostałem uprzedzony przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………………………………………. w ……………………………, iż znajdująca się na terenie tego ogrodu działka nr ……… jest zagospodarowana w sposób rażąco sprzeczny z postanowieniami Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego poprzez ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

W związku z powyższym niniejszym stwierdzam, że w przypadku podjęcia uchwały    o    nadaniu    członkostwa    w    Polskim   Związku   Działkowców   i przydzieleniu w użytkowanie działki nr ………. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym …………………………………………….. w …………………………………….. zobowiązuję    się    do    usunięcia    wyżej    opisanych    nieprawidłowości    w zagospodarowaniu tej działki poprzez ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… w nieprzekraczalnym terminie do ……………………. 201… roku – pod rygorem uznania powyższej uchwały za nieważną.

 

 

………………………………………..

         Własnoręczny podpis

Umowa dzierżawy działkowej

UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

 

zawarta dnia ……. 201.. r. w ……….. (zwana dalej „umową”)

 

pomiędzy:

 

 

Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym ………… w ………………… – stowarzyszeniem ogrodowym prowadzącym działalność według ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, z siedzibą w …………. przy ul. …………., wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000293886, reprezentowanym przez:

…………………………… – ……………

…………………………… – ……………,

uprawnionych do reprezentacji zgodnie z § 92 statutu Polskiego Związku Działkowców,

zwanym dalej „PZD”

a

…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL ………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …………. nr………………. wydanym przez ……………………

zwanym dalej „Działkowcem”

 

§ 1

 1. PZD  oświadcza, że:

–      prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy ……………………… w ………………………, zwanym dalej „ROD”, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych;

–      jest uprawniony do ustanawiania tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z działek położonych na terenie ROD;

–      na terenie ROD znajduje się działka nr … o powierzchni ……m2, zwana dalej „działką”, która jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a w szczególności nie jest oddana w dzierżawę działkową.

 1. Działkowiec oświadcza, że:

–      nie przysługuje mu prawo do innej działki, niż określona w ust. 1;

–      ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji;

–      zapoznał się z obowiązującym na terenie ROD regulaminem oraz ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwaną dalej „ustawą”;

–      przed podpisaniem umowy sprawdził oraz akceptuje stan prawny oraz faktyczny dotyczący działki.

 

§ 2

PZD zobowiązuje się oddać Działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, zaś Działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe w rozumieniu ustawy.

 

§ 3

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

§ 4

 1. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
 2. Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 3. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez PZD w trybie § 7 umowy.

 

§ 5

 1. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
 2. Działkowiec jest zobowiązany przestrzegać zakazu zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej na terenie działki.
 3. Działkowcowi nie wolno oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

 

§ 6

 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut PZD.
 2. O wysokości należnych opłat ogrodowych PZD zawiadomi Działkowca, w sposób określony w statucie PZD, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

 • § 7
 1. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez PZD określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
 2. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy.
 3. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Działkowiec:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie  za porozumieniem stron.

 

 

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Koszty podatków i innych opłat związanych z zawarciem niniejszej umowy ponosi Działkowiec.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miejsca położenia działki.
 5. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

 

 

 

Niniejsza umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

 

 

 

podpisano:

 

PZD:                                                                                                Działkowiec:

(2 podpisy)