INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI WZÓR

INFORMACJA O NADEJŚCIU NIEPEŁNEJ PRZESYŁKI

 

… (miejscowość), dnia ….

Adresat: …   Szanowni Państwo! Niniejszym informuję, że dnia … otrzymaliśmy

Read More

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

… (miejscowość), dnia …

 Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

Read More

POZEW O ROZWÓD WZÓR

… (miejscowość), … (data)     Sąd Okręgowy w … Wydział II Cywilny   Powód: Stanisław Zieliński, zam. w … (adres) Pozwana: Elżbieta Zielińska, zam. w … (adres)  

Pozew o rozwód

  W imieniu własnym wnoszę o: Rozwiązanie małżeństwa powoda

Read More

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZÓR

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   Zgłaszający likwidację: ……………………………………………………………………………..             ( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )  

Read More

UMOWA MENEDŻERSKA WZÓR

Umowa menedżerska

Zawarta dnia … w … pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki …. z siedzibą w …. przy ul. … , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla … w … pod nr Rej … , zwaną dalej Spółką, którą reprezentuje: …. (dane osoby, osób) a …. zam. w… przy ul. … , legitymującym się dowodem osobistym seria … nr …. zwanym dalej Zarządcą.

§ 1. Rada Nadzorcza działając w oparciu o § … umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia … nr … powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.

Read More

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI WZÓR

  PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

zawarta dnia  … w … (miejscowość) pomiędzy: 1. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Sprzedającym, reprezentowanym  przez:………………………………………………………. . a 2. … zam. w … przy ul. …, legitymującym się dowodem osobistym …,  zwanym w treści umowy Kupującym reprezentowanym  przez:………………………………………………………… .  

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.

Read More

UMOWA ZLECENIA WZÓR

UMOWA ZLECENIA WZÓR

zawarta dnia …  w  …  pomiędzy:  1. …, NIP … REGON … z siedzibą przy ul. … reprezentowanym przez … legitymującym się dowodem osobistym nr …, wydanym przez …,

a

2. …., NIP … REGON … z siedzibą przy ul. … reprezentowanym przez … legitymującym się dowodem osobistym nr …, wydanym przez …,

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :

…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

 

Read More

WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu

… (miejscowość), dnia …

           Urząd Skarbowy w ………………………………. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    Wnioskodawca: ………………………………….         (imię nazwisko)                          ………………………………….            (adres)

Wniosek o przywrócenie terminu

Read More

ODWOŁANIE PROKURY WZÓR

ODWOŁANIE PROKURY

  My niżej podpisani wspólnicy spółki / Zarząd spółki   …  z siedzibą w … 

Read More

PROKURA ŁĄCZNA WZÓR

PROKURA ŁĄCZNA

 Wspólnicy spółki/ Zarząd spółki  dnia … ustanawiają dla spółki  …  z siedzibą w …  wpisanej do

Read More